ราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก AUT ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย รองอธิการบดี และผู้แทนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการการพัฒนาการสอนแบบ Critical thinking ให้การต้อนรับ คุณ Lester Finch, International project manager จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสร่วมรับฟังการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการใช้ความรู้จากการฝึกอบรมการสอนแบบ Critical thinking เพื่อพัฒนาบทเรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกระบวนการเรียนการสอน เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ต่อไป 26 total views, 0 views today

26 total views, 0 views today

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชัย สีหงษา นายฐิติพงศ์ วรรณทอง นายเกษมศักดิ์ อินทรเทวา นายธนากร ดีอุ่น และ นายสุรพงษ์ ฐานะไชย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จากการเข้าร่วมการประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ แบบประณีตศิลป์” โดยมี อาจารย์กฤษณา ชูโชนาค และ อาจารย์จักรพันธ์ รูปงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกซ้อม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 25 total views, 0 views today

25 total views, 0 views today

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรเทียบโอน) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศ การประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 23 total views, 0 views today

23 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สอบถามกองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 02-287-9600 ต่อ 2116, 7030 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 117 total views, 0 views today

117 total views, 0 views today

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2561

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” และวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 หัวข้อ “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับนักบัญชี” ซึ่งสามารถนับเป็นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ด้านการบัญชีได้ 14 ชั่วโมง โดยเป็นหลักสูตรต้องเข้ารับการอบรมจำนวน 2 วัน ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรมเพียง 1,200 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่สามารถเข้าอบรมได้ทั้ง 2 วัน) ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ      1,247 total views, 0 views today

1,247 total views, 0 views today

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4

          เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง ชั้น 4 ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่รณรงค์ให้นักศึกษาและเยาวชนเห็นคุณค่าภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย รู้จักอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ และยังเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ การอ่านฟังเสียง การพูดสุนทรพจน์ การคัดลายมือ เป็นต้น และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไป ระเบียบการแข่งขัน (Download) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (Download) 990 total views, 0 views today

990 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ ตำแหน่ง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ ตำแหน่ง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๒ ตำแหน่ง 486 total views, 0 views today

486 total views, 0 views today

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ประกาศขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 337 total views, 0 views today

337 total views, 0 views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 510 total views, 0 views today

510 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการบันทึกภาพถ่าย ขายดอกไม้ ขายของที่ระลึก เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการบันทึกภาพถ่าย ขายดอกไม้ ขายของที่ระลึก เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182 ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการบันทึกภาพถ่าย ขายดอกไม้ ขายของที่ระลึก เนื่องในงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 208 total views, 0 views today

208 total views, 0 views today

1 2 3 12