ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 258 total views, 0 views today

258 total views, 0 views today

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401 ชั้น 4 เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการพูดในรูปแบบการแข่งขันโต้วาที สำหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไป กำหนดการแข่งขันโต้วาที เกณฑ์การแข่งขันโต้วาที ใบสมัครการแข่งขันโต้วาที 1,483 total views, 0 views today

1,483 total views, 0 views today

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยจะใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.2551 สามารถขอเอกสารการรับสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 48 ชั้น 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันสุดท้ายของวันปิดรับสมัคร ใบสมัครหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 279 total views, 0 views today

279 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 522 total views, 0 views today

522 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Donwload) 178 total views, 0 views today

178 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศรับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารสินทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 2182 ประกาศรับสมัครผู้บริหารจัดการตลาดนัด  440 total views, 0 views today

440 total views, 0 views today

1 2 3 11