คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการประกวดนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพและงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้

  22 กุมภาพันธ์ 2562 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพและงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แสดงศักยภาพความรู้และทักษะวิชาชีพ ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพและงานวิจัย เพื่อการเรียนรู้ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ด้วยการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยแบ่งผลงานดังนี้ การประกวดนวัตกรรมการสอนประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน จำนวน 16 คน 8 ทีมประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอนซอฟต์แวร์จำนวน 16 คน 8 ผลงานการประกวดวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 11 คน 11 ผลงานและการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพจำนวน 32 คน 13 ผลงาน นอกจากนี้บริษัทสตรองไทยแลนด์จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ได้มอบ มอเตอร์ไซค์ทขับเคลื่อนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอน ณห้อง L1002 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 52 total views, 0 views […]

52 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ( ดาน์วโหลด.pdf ) 77 total views, 0 views today

77 total views, 0 views today

“ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา ต้นกล้าสาธร เพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10”

🌱 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา 🌱 ต้นกล้าสาธร เพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10” 🙏🏻มาช่วยกันสร้างโรงเรียนเพื่อนน้องๆ 🙏🏻 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 ก.พ. 62 กิจกรรม: ทาสีโรงเรียน เรียนปลูกต้นไม้ ทำถังขยะ และวันอังคาร ที่ 26 ก.พ. 62 พิธีมอบโต๊ะ เก้าอี้ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กิจกรรม: ปลูกต้นไม้ ทำถังขยะ ดำเนินงานโดยจิตอาสา มทรก. และทีมงาน 9 ต่อ before after  สนับสนุนโดย นายกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มทรก. 66 total views, 0 views today

66 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด.PDF) เรื่อง เปลี่ยนกำหนดเวลาการนำเสนอวิสัยทัศน์ ในการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดาวน์โหลด.PDF) เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ดาวน์โหลด.PDF) 334 total views, 0 views today

334 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้ การเปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เสร้จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรียงตามลำดับก่อนหลังการสมัคร ดังรายชื่อต่อไปนี้ หมายเลข 1 นายอลงกรณ์ อยู่สำราญ หมายเลข 2 นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ หมายเลข 4 นายสมศักดิ์ บุตรสาคร หมายเลข 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พูลน้อย หมายเลข 6 นางสาววาสนา ด้วงเหมือน เอกสารหมายเลข 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้สมควรดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เอกสารหมายเลข 2 ข้อปฏิบัติในการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผน พัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ […]

240 total views, 0 views today

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่ง   211 total views, 0 views today

211 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันนำเสนอวิสัยทัศน์และวันประกาศผลการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันนำเสนอวิสัยทัศน์และวันประกาศผลการสรรหาผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดาวน์โหลด.pdf 185 total views, no views today

185 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เพื่อบรรจุ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ เพื่อบรรจุ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 139 total views, 0 views today

139 total views, 0 views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้   130 total views, no views today

130 total views, no views today

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยมีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้ ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๒. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส. ผอ. ๑) ๓. กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส.ผอ. ๒) ๔. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส.ผอ. ๓) ๕. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส.ผอ. ๔.๑) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word) ๖. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (แบบ คส.ผอ.๕) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word) […]

259 total views, no views today

1 2 3 17