คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รายละเอียดการจัดโครงการและหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 17,477 total views, 0 views today

17,477 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอราคาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเชิญชวนธนาคารเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 ธนาคารผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอราคาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 220 total views, no views today

220 total views, no views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 19 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 19 อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 679 total views, 0 views today

679 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 57 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 57 อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   712 total views, 0 views today

712 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปลี่ยงแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้เปลี่ยนแปลงตารางสอบในรายวิชาที่มีการจัดสอบในช่วงเช้า จากเดิม เริ่มเวลา 09.00 น. ให้เปลี่ยนแปลงเป็น เริ่มเวลา 16.30 น. สำหรับรายวิชาที่มีการสอบในช่วงบ่าย ยังคงกำหนดสอบ เริ่มเวลา 13.00 น. เช่นเดิม ดังเอกสารแนบ เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1,609 total views, 0 views today

1,609 total views, 0 views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล 175 total views, no views today

175 total views, no views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล 180 total views, 0 views today

180 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคน ต้องเข้าไปรายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามหมายเรียก (สด.35) กำหนดไว้ในเดือนเมษายนของทุกปี จนจบหลักสูตรปริญญา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 655 total views, 0 views today

655 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เปลี่ยงแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้เปลี่ยนแปลงตารางสอบในรายวิชาที่มีการจัดสอบในช่วงเช้า จากเดิม เริ่มเวลา 09.00 น. ให้เปลี่ยนแปลงเป็น เริ่มเวลา 16.30 น. สำหรับรายวิชาที่มีการสอบในช่วงบ่าย ยังคงกำหนดสอบ เริ่มเวลา 13.00 น. เช่นเดิม ดังเอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 257 total views, no views today

257 total views, no views today

1 2 3 19