กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 48 ชั้น 2 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ >> กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่า

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

1 2 3 4