ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 8 total views, 0 views today

8 total views, 0 views today

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     72 total views, 0 views today

72 total views, 0 views today

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาไทย ประเภทเดี่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาไทย ประเภทเดี่ยว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   90 total views, 0 views today

90 total views, 0 views today

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การเขียนรายการนำเที่ยว ประเภททีม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การเขียนรายการนำเที่ยว ประเภททีม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   69 total views, 0 views today

69 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี (รับเข้าปีการศึกษา 2559) และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (รับเข้าปีการศึกษา 2560) เพื่อทำการทดสอบวัดความรู้ ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 รอบเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 12.30 – 16.30 น. และวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 รอบเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 12.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 […]

866 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง จำนวนและคุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     หลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 349 total views, 0 views today

349 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล 143 total views, 0 views today

143 total views, 0 views today

รายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายและแผนสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2561 ณ   โรงแรม เคปราชา จังหวัดชลบุรี (ผู้เข้าร่วมโครงการ กรุณานำ Notebook ไปด้วย) รถจอดบริเวณหน้าตึกสำนักงานอธิการบดี และเดินออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 06.30 น. รายชื่อห้องพัก 638 total views, 0 views today

638 total views, 0 views today

1 2 3 6