ประกาศฯ ผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการซุ้มเครื่องดื่มพื้นที่เทคนิคกรุงเทพฯ ผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการตลาดนัด และผลการประมูลร้านถ่ายเอกสาร อาคาร 36

ผลการคัดเลือกผู้บริการจัดการซุ้มเทคนิคฯ (ดาวน์โหลด.pdf) ผลการคัดเลือกผู้บริหารจัดการตลาดนัด (ดาวน์โหลด.pdf) ผลการประมูลร้านถ่ายเอกสารอาคาร 36 (ดาวน์โหลด.pdf)   272 total views, no views today

272 total views, no views today

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รายละเอียดการจัดโครงการและหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 19,997 total views, no views today

19,997 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอราคาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์จะเชิญชวนธนาคารเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยจะเริ่มใช้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2562 ธนาคารผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เชิญชวนธนาคารเสนอราคาการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 320 total views, no views today

320 total views, no views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 19 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 19 อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 931 total views, no views today

931 total views, no views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 57 อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 57 อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   905 total views, no views today

905 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปลี่ยงแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้เปลี่ยนแปลงตารางสอบในรายวิชาที่มีการจัดสอบในช่วงเช้า จากเดิม เริ่มเวลา 09.00 น. ให้เปลี่ยนแปลงเป็น เริ่มเวลา 16.30 น. สำหรับรายวิชาที่มีการสอบในช่วงบ่าย ยังคงกำหนดสอบ เริ่มเวลา 13.00 น. เช่นเดิม ดังเอกสารแนบ เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1,815 total views, no views today

1,815 total views, no views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองกลาง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล 317 total views, no views today

317 total views, no views today

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ สังกัดกองกลาง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล 314 total views, no views today

314 total views, no views today

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคน ต้องเข้าไปรายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานที่ตามหมายเรียก (สด.35) กำหนดไว้ในเดือนเมษายนของทุกปี จนจบหลักสูตรปริญญา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกาศรายชื่อ นักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 870 total views, no views today

870 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เปลี่ยงแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 โดยให้เปลี่ยนแปลงตารางสอบในรายวิชาที่มีการจัดสอบในช่วงเช้า จากเดิม เริ่มเวลา 09.00 น. ให้เปลี่ยนแปลงเป็น เริ่มเวลา 16.30 น. สำหรับรายวิชาที่มีการสอบในช่วงบ่าย ยังคงกำหนดสอบ เริ่มเวลา 13.00 น. เช่นเดิม ดังเอกสารแนบ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 352 total views, no views today

352 total views, no views today

1 2 3 19