กำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง เรื่องกำหนดการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 547 total views, 0 views today

547 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา   266 total views, no views today

266 total views, no views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา   249 total views, 0 views today

249 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา   183 total views, no views today

183 total views, no views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดให้บริการหอพักแก่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1

อัตราค่าบริการ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ค่าบริการสถานที่ ห้องละ 5,000 บาท ให้พัก 2 คนๆ ละ 2,500 บาทต่อเดือน นักศึกษาต้องทำสัญญาเข้าพัก 1 ปีการศึกษา จำนวน 10 เดือน ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 5 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม พฤศจิกายน – เดือนมีนาคม การชำระค่าบริการสถานที่ ชำระเป็นปีการศึกษา คนละ 25,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ภาคละ 12,500 บาท ต่อคน หากนักศึกษาย้ายออกจากหอพักก่อนหมดสัญญา หอพักจะถือนักศึกษาผิดสัญญาในการเข้าพักอาศัย หอพักจะสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการสถานที่แก่นักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น นักศึกษาต้องชำระค่าประกันของเสียหายให้แก่หอพัก ชำระแรกเข้าหอพัก ชำระเพียงครั้งเดียว จำนวน 3,000 บาท หลังจากนักศึกษาหมดสัญญาเข้าพักอาศัยหอพัก […]

15,747 total views, 0 views today

อธิการบดี กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นบริหารงาน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

18 มกราคม 2561 – เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี ได้กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรภายใน ตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบเจตจำนงดังกล่าว 482 total views, 0 views today

482 total views, 0 views today

คณะผู้บริหาร ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกันประชุม เพื่อกำหนดเจตจำนงสุจริตในการที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันประชุม เพื่อกำหนดเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมทำสัญลักษณ์มือเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 400 total views, no views today

400 total views, no views today

สวส. ราชมงคลกรุงเทพ จัด Oracle Academy อบรมคณาจารย์ 9 ราชมงคล ตอบรับสังคมดิจิทัล 4.0

            ระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ Oracle Academy เพื่ออบรม Java และ Oracle Database Fundamental ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เพื่อช่วยยกระดับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ตามนโยบายของรัฐสังคมดิจิทัล 4.0 อีกทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสหกรรมด้านไอซีทีที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคม (CSR) ให้แก่สถาบันการศึกษา  โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง L401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดโครงการ   223 total views, no views today

223 total views, no views today

สอนและติวเข้มภาษาญี่ปุ่น สำหรับพนักงานบริษัท นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ในเวลาและนอกเวลาทำการ

สอนและติวเข้มภาษาญี่ปุ่น 日本語 สอนและติวเข้มภาษาญี่ปุ่น สำหรับพนักงานบริษัท นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ในเวลาและนอกเวลาทำการ โดยโครงการการศึกษาและวิจัยภาษาและ วัฒนธรรมเทคโนโลยี ญี่ปุ่น-ไทย (PJT) หลักสูตรเปิดในเวลาและนอกเวลาทำการ 1. หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน 2. หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในทุกระดับ 3. หลักสูตรสำหรับล่าม หรือนักวิชาการที่ต้องการเสริมความรู้ ทั้งด้านเทคนิคการแปลและศึกษาการวิเคราะห์ภาษาญี่ปุ่น สอนโดยนักภาษาศาสตร์และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ควบคุมหลักสูตรโดย ศาสตราจารย์ ดร. เสาวรีย์ นากางาวา เริ่มเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป เปิดรับสมัครรุ่นแรกตั้งแต่วันนี้ ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ติดต่อได้ที่ Tel: +66(0)89-813-2886 e-mail: pjt@rmutk.ac.th 2,288 total views, 0 views today

2,288 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบริหารงานบุคคล ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล 311 total views, no views today

311 total views, no views today

1 2 3 6