ราชมงคลกรุงเทพ เปิดให้บริษัทหรือผู้แทนบริษัทประกันอุบัติเหตุเรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงค์เปิดให้บริษัทหรือผู้แทนบริษัทประกันอุบัติเหตุเรียกเสนอราคาผู้ให้บริการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษาในปีการศึกษาดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถติดต่อรับเอกสารได้ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และกำหนดยื่นซองเพื่อเสนอราคากับมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๑ อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๗๖๒๐, ๗๖๒๑, ๗๖๒๒ (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศมหาวิทยาลัย (Click) 51 total views, 0 views today

51 total views, 0 views today

ประกาศ “การแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2561”

บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มีความประสงค์ “ขอแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี” เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สามารถยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการขอแต่งตั้งยศ ตั้งแต่วันนี้ –19 เมษายน 2562 ณ งานวิชาทหาร กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 0 2287 9600 ต่อ 7621, 7622 หรือ 098 546 5945 (ในวันและเวลาราชการ) รายละเอียดขั้นตอนและเอกสารประกอบการดำเนินการขอแต่งตั้งยศ “ว่าที่ ร.ต.” 65 total views, 0 views today

65 total views, 0 views today

ศูนย์วัฒนธรรม ราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ และเชิญเข้าร่วมประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพและนางสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ และเชิญเข้าร่วมประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพและนางสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 3 เมษายน 2562 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ กำหนดการการจัดงานมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ระเบียบการประกวดเทพบุตรราชมงคลกรุงเทพ ระเบียบการประกวดนางสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ 2,414 total views, 0 views today

2,414 total views, 0 views today

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ รายละเอียดการรับสมัคร   149 total views, 0 views today

149 total views, 0 views today

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 .เรื่อง กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ 3.เรื่อง ข้อปฏิบัติในการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สำหรับผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ 4.เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร ในการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ฯ 358 total views, no views today

358 total views, no views today

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง 93 total views, no views today

93 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน UTK DOMITORY

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการแก่นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา UTK DOMITORY จำนวน 4 ประเภท ดังประกาศต่อไปนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการภายใน UTK DOMITORY 671 total views, 0 views today

671 total views, 0 views today

1 2 3 14