หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ บริการแก่นักศึกษาหญิงที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยภายในหอพัก

หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ —————————- หอพักนักศึกษาให้บริการแก่นักศึกษาหญิงที่มีความประสงค์จะเข้าพักอาศัยภายในหอพัก โดยมี รายละเอียด ดังนี้ รับนักศึกษาหญิง ชั้นปีที่ 1 ค่าบริการสถานที่ (ค่าห้องพัก) คนละ 2,500 บาท/คน/ห้อง/เดือน พัก 2 คนต่อ 1 ห้อง การชำระค่าบริการสถานที่ชำระเป็นภาคการศึกษา คนละ 12,500 บาท ภาคการศึกษาละ 5 เดือน ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม และชำระค่าประกันของเสียหาย จำนวน 3,000 บาท ชำระพร้อมกับค่าบริการสถานที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ชำระครั้งเดียว นักศึกษาต้องชำระค่าบริการสถานที่ให้เรียบร้อยก่อนจะเข้าพัก หอพักจะให้นักศึกษาเข้าพักตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศหอพักและเข้าร่วม โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟตามที่หอพักประกาศ ห้องพักมี เตียงนอน ที่นอน ตู้เสื้อ โต๊ะ เก้าอี้อ่านหนังสือ เครื่องทำน้ำอุ่น […]

272 total views, 0 views today

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2563

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งในคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2563 ประกาศ (Click) 282 total views, 0 views today

282 total views, 0 views today

ขอเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรและโครงการ UTK Open House 2020

ขอเชิญมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรและโครงการ UTK Open House 2020 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 280 9625 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดการจัดนิทรรศการ แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ แผนที่การเดินทาง 513 total views, 0 views today

513 total views, 0 views today

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านราชมงคลกรุงเทพฯ UTK Open House 2020 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านราชมงคลกรุงเทพฯ UTK Open House 2020 ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 09:00 นถึง 16:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 280 9625 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดการจัดงาน แผนที่การเดินทาง   856 total views, 0 views today

856 total views, 0 views today

ข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

      ข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ข้อ ข้อมูล ลิงค์ที่สามารถดูข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA 01 โครงสร้าง 1.โครงสร้างมหาวิทยาลัย 2.โครงสร้างตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 02 ข้อมูลผู้บริหาร 1.สภามหาวิทยาลัย 2.อธิการบดีทีมผู้บริหารและผู้ช่วยอธิการบดี 3.คณบดีและผู้อำนวยการ 4.ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน 03 อำนาจหน้าที่ 1. ประวัติมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 2.ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย 3.อำนาจหน้าที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ราชมงคล พ.ศ.2548 04     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง2561) 05   ข้อมูลการติดต่อ   1. ข้อมุลติดต่อมหาวิทยาลัย 06                   […]

104 total views, no views today

อธิการบดี ราชมงคลกรุงเทพ กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นบริหารงาน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

18 มกราคม 2563 – เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรภายใน ตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบเจตจำนงดังกล่าว 133 total views, 0 views today

133 total views, 0 views today

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฉบับภาษาไทย (Thai Version) ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version) 38 total views, 0 views today

38 total views, 0 views today

ขอเชิญชวนร่วมงาน การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5

ขอเชิญชวนร่วมงาน การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดจัดงาน รายการแข่งขัน  กติกาการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมลคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 479 total views, 0 views today

479 total views, 0 views today

ขอเชิญร่วมงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญร่วมงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้องาน “Business Innovation” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานของคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ อย่างเต็มความสามารถ  รายละเอียดการจัด กำหนดการจัดงาน เว็บไซต์การจัดงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8”     608 total views, 0 views today

608 total views, 0 views today

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ “ตะลุยโจทย์ TOEIC 200 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบTOEIC แนวใหม่”

คณะศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ โดยงานบริการวิชาการและฝึกอบรม L-Arts ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ “ตะลุยโจทย์ TOEIC 200 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบTOEIC แนวใหม่” ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 08 6500 9510 (ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ) 290 total views, 0 views today

290 total views, 0 views today

1 2 3 23