ประกาศ !!! ขอยกเลิกการทำกิจกรรมตามประกาศ รายชื่อเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันในการทำกิจกรรม นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศสามารถติดตามดูกำหนดการทำกิจกรรมได้ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการอบรม Creative Camp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 2287 9600 ต่อ 7618, 7603, 7604 ปฏิทินการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดการกิจกรรมระยะที่ 1 กำหนดการกิจกรรมระยะที่ 2 กำหนดการกิจกรรมระยะที่ 3 รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ รายชื่อนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (ยกเลิกการทำกิจกรรม !!! ) รายชื่อเพิ่มเติมครั้งที่ 2 นักศึกษาเข้ารับการอบรม […]

42,729 total views, 0 views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นบคลากรประจำโครงการสถาบันการบิน 3 อัตรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำโครงการสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 3 อัตรา ประกาศรบสมัคร ใบสมัคร (Download) 796 total views, 0 views today

796 total views, 0 views today

ขอเชิญชวนบุคลากรภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (IIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/a7tahv Scan QR Code เพื่อตอบแบบประเมิน ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด 3,754 total views, no views today

3,754 total views, no views today

ขอเชิญชวน บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/a7tahv Scan QR Code เพื่อตอบแบบประเมิน ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด   3,041 total views, 0 views today

3,041 total views, 0 views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดให้บริการหอพักแก่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1

อัตราค่าบริการ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ค่าบริการสถานที่ ห้องละ 5,000 บาท ให้พัก 2 คนๆ ละ 2,500 บาทต่อเดือน นักศึกษาต้องทำสัญญาเข้าพัก 1 ปีการศึกษา จำนวน 10 เดือน ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 5 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม พฤศจิกายน – เดือนมีนาคม การชำระค่าบริการสถานที่ ชำระเป็นปีการศึกษา คนละ 25,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ภาคละ 12,500 บาท ต่อคน หากนักศึกษาย้ายออกจากหอพักก่อนหมดสัญญา หอพักจะถือนักศึกษาผิดสัญญาในการเข้าพักอาศัย หอพักจะสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการสถานที่แก่นักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น นักศึกษาต้องชำระค่าประกันของเสียหายให้แก่หอพัก ชำระแรกเข้าหอพัก ชำระเพียงครั้งเดียว จำนวน 3,000 บาท หลังจากนักศึกษาหมดสัญญาเข้าพักอาศัยหอพัก […]

26,541 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 632 total views, no views today

632 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 591 total views, no views today

591 total views, no views today

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง ๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง ๒.กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบ คสก. ๑) ๓. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ที่ว่างลง ๑ ตำแหน่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบ คสก. ๒) ๔.ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แบบ คสก. ๓) ๕. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบ คสก. ๔.๑ ) >>> ไฟล์ WORD >>>ไฟล์ PDF ๖.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (แบบ คสก. ๔.๒ ) >>> ไฟล์ WORD >>>ไฟล์ PDF ๗.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ […]

359 total views, no views today

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประกาศรายชื่อ สายวิชาการ ประกาศรายชื่อ สายสนับสนุน 887 total views, no views today

887 total views, no views today

1 2 3 22