ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท Portfolio รอบ ๑/๑ (วุฒิม.๖)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท Portfolio รอบ ๑/๑ (วุฒิม.๖) เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อปฏิบัติดังต่อไปนี้ ๑) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทําการเข้าสู่ระบบรับสมัครที่ www.admissions.rmutk.ac.th เพื่อรับรหัสระบุตัวบุคคล (รหัสผ่าน) สําหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ๒) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทําการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ภายในวันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ http://tcas.cupt.net หรือ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php โดยใช้รหัสระบุตัวบุคคล (รหัสผ่าน) ที่ได้รับ เป็นรหัสสําหรับเข้าสู่ระบบในการยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่สมาคมที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด ทั้งนี้หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลา ที่กําหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้ 1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส. ผอ. 1) 3. กระบวนการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ. 2) 4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง คุณสมบัติของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ. 3) 5. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ.4) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word) 6. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ.5) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word) 7. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (แบบ คส.ผอ. 6) […]

1 2 3 5