คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงเพิ่มเติม (รอบ 2)

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงเพิ่มเติม (รอบ 2) ใน “สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (ก่อนเวลา 11.00 น.) โดยสามารถทำการสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ อาคาร 51 ชั้น 4 ห้อง 402 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.) โดยหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่ 1.ใบสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ (Click) 2.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา 1 ฉบับ 3.สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ 4.ค่าสมัคร จำนวน 300 บาท ประกาศผลการรับสมัครและรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ http://www.admissions.rmutk.ac.th […]

272 total views, 0 views today

ข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

      ข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ข้อ ข้อมูล ลิงค์ที่สามารถดูข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA 01 โครงสร้าง 1.โครงสร้างมหาวิทยาลัย 2.โครงสร้างตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 02 ข้อมูลผู้บริหาร 1.สภามหาวิทยาลัย 2.อธิการบดีทีมผู้บริหารและผู้ช่วยอธิการบดี 3.คณบดีและผู้อำนวยการ 4.ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน 03 อำนาจหน้าที่ 1. ประวัติมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 2.ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย 3.อำนาจหน้าที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ราชมงคล พ.ศ.2548 04     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง2561) 05   ข้อมูลการติดต่อ   1. ข้อมุลติดต่อมหาวิทยาลัย 06                   […]

243 total views, 0 views today

รายชื่อนักศึกษา (เพิ่มเติม) เข้ารับการอบรม Creative Camp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 5และรุ่นที่6)

รายชื่อนักศึกษา (เพิ่มเติม) เข้ารับการอบรม Creative Camp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 5และรุ่นที่6) ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 2287 9600 ต่อ 7618, 7603, 7604 กิจกรรมระยะที่-2-อบรม-Creative-Camp กำหนดการกิจกรรมระยะที่-3-ค่ายบุรฉัตร-จังหวัดราชบุรี หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 1,424 total views, 0 views today

1,424 total views, 0 views today

กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  8,500 total views, 0 views today

8,500 total views, 0 views today

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศีกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ “สาธรช่อแรก” และกิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ “สาธรช่อแรก”  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562    3,673 total views, 0 views today

3,673 total views, 0 views today

ประกาศ !!! ขอยกเลิกการทำกิจกรรมตามประกาศ รายชื่อเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวันในการทำกิจกรรม นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศสามารถติดตามดูกำหนดการทำกิจกรรมได้ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

รายชื่อนักศึกษาเข้ารับการอบรม Creative Camp ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา โทร.0 2287 9600 ต่อ 7618, 7603, 7604 ปฏิทินการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562 หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กำหนดการกิจกรรมระยะที่ 1 กำหนดการกิจกรรมระยะที่ 2 กำหนดการกิจกรรมระยะที่ 3 รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ รายชื่อนักศึกษาใหม่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (ยกเลิกการทำกิจกรรม !!! ) รายชื่อเพิ่มเติมครั้งที่ 2 นักศึกษาเข้ารับการอบรม […]

40,112 total views, 0 views today

หนังสือเวียนสั่งการให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

๑.หนังสือเวียนสั่งการให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ๒.ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ๓.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ๔.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๕.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๖.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและการกล่าวโทษ ๗.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ๘.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๙.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 1,074 total views, 0 views today

1,074 total views, 0 views today

การเผยแพร่การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๑.รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุกประเภท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒.รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมeหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ ๓.หนังสือสั่งการจากอธิการบดีเพื่อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการ กลไก ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๗๙.๑๕/๑๓๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๔.หนังสือสั่งการจากอธิการบดีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานภายในดำเนินการตามมาตรการ กลไล เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ๕.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ฉบับภาษาไทย) ๖..ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) ๗.ช่องทางการร้องเรียน   2,594 total views, 0 views today

2,594 total views, 0 views today

ขอเชิญชวนบุคลากรภายใน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (IIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/a7tahv Scan QR Code เพื่อตอบแบบประเมิน ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด 3,504 total views, 0 views today

3,504 total views, 0 views today

1 2 3 10