ราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก AUT ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย รองอธิการบดี และผู้แทนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการการพัฒนาการสอนแบบ Critical thinking ให้การต้อนรับ คุณ Lester Finch, International project manager จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสร่วมรับฟังการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการใช้ความรู้จากการฝึกอบรมการสอนแบบ Critical thinking เพื่อพัฒนาบทเรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกระบวนการเรียนการสอน เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ต่อไป 26 total views, 0 views today

26 total views, 0 views today

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชัย สีหงษา นายฐิติพงศ์ วรรณทอง นายเกษมศักดิ์ อินทรเทวา นายธนากร ดีอุ่น และ นายสุรพงษ์ ฐานะไชย นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จากการเข้าร่วมการประกวด “วิจิตรตระการกรองร้อยกระเช้าดอกไม้ แบบประณีตศิลป์” โดยมี อาจารย์กฤษณา ชูโชนาค และ อาจารย์จักรพันธ์ รูปงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและควบคุมการฝึกซ้อม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 25 total views, 0 views today

25 total views, 0 views today

นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 (หลักสูตรเทียบโอน) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการชนะเลิศ การประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในงานสัปดาห์พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมล มังคลาราม ราชวรมหาวิหาร 23 total views, 0 views today

23 total views, 0 views today

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2561

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” และวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 หัวข้อ “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับนักบัญชี” ซึ่งสามารถนับเป็นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ด้านการบัญชีได้ 14 ชั่วโมง โดยเป็นหลักสูตรต้องเข้ารับการอบรมจำนวน 2 วัน ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรมเพียง 1,200 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่สามารถเข้าอบรมได้ทั้ง 2 วัน) ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ      1,247 total views, 0 views today

1,247 total views, 0 views today

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4

          เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 9 ราชมงคล ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง ชั้น 4 ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่รณรงค์ให้นักศึกษาและเยาวชนเห็นคุณค่าภาษาไทยในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย รู้จักอ่านเขียนและใช้ภาษาไทยถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ และยังเป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาในด้านต่าง ๆ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ การอ่านฟังเสียง การพูดสุนทรพจน์ การคัดลายมือ เป็นต้น และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไป ระเบียบการแข่งขัน (Download) ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน (Download) 990 total views, 0 views today

990 total views, 0 views today

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401 ชั้น 4 เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการพูดในรูปแบบการแข่งขันโต้วาที สำหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไป กำหนดการแข่งขันโต้วาที เกณฑ์การแข่งขันโต้วาที ใบสมัครการแข่งขันโต้วาที 2,191 total views, 0 views today

2,191 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Donwload) 227 total views, 0 views today

227 total views, 0 views today

1 2 3 5