สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรองให้กับชุมชนบ้านนาจอก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สาขาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเมืองรองให้กับชุมชนบ้านนาจอก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 178 total views, 0 views today

178 total views, 0 views today

ศูนย์วัฒนธรรม ราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ และเชิญเข้าร่วมประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพและนางสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญร่วมงานมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ และเชิญเข้าร่วมประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพและนางสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 3 เมษายน 2562 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ กำหนดการการจัดงานมหาสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ ระเบียบการประกวดเทพบุตรราชมงคลกรุงเทพ ระเบียบการประกวดนางสงกรานต์ราชมงคลกรุงเทพ 15,280 total views, 0 views today

15,280 total views, 0 views today

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รายละเอียดการจัดโครงการและหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ 17,474 total views, 0 views today

17,474 total views, 0 views today

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา

   28 กุมภาพันธ์ 2562 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในการจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พื้นที่พระนครใต้ ถนนเจริญกรุง โดยได้รับเกียรติจาก นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาธร พร้อมด้วยคณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมในเครือข่าย เจ้าของกิจการ ห้างร้าน นักวิจัยและนักเรียนมัธยมในเครือข่าย เข้าร่วมงานการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก กิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงผลงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้าน อาหารเครื่องและ เครื่องนุ่งห่ม การจัดแสดงการเดินแฟชั่นโชว์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กิจกรรมการสาธิต และอบรมต่างๆ ให้กับนักเรียน คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมงาน เช่น การอบรมสร้างสรรค์พวงดอกไม้ตกแต่งบ้าน การอบรมการทำปกสมุดทำมือจากผ้าไหม การอบรมการเย็บพวงกุญแจ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์นักศึกษาในการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และนำมาเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมเพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากรุ่นสู่รุ่น โดยหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 มีการเรียนวิชาโครงการพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาในทุกวิชา เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปโครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน และแสดงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน […]

19,950 total views, 0 views today

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราชมงคลกรุงเทพ จัดงาน“โครงการออกแบบงานศิลป์”

27 กุมภาพันธ์ 2562 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการออกแบบงานศิลป์” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ การจัดโครงการออกแบบสืบงานศิลป์มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษา โดยใช้องค์ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมมาสร้างเป็นผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทักษะความรู้นอกเหนือการเรียนการสอนและปลูกฝังแนวคิดสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผลงาน ในรายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 ชิ้น ผลงานในรายวิชามนุษย์กับการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 11 ชิ้นผลงานทั้งหมดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจจากศิลปะและวัฒนธรรมของไทยท้องถิ่นทั้ง 4 ภาค และยังมีผลงานจิตรกรรม ผลงานออกแบบเครื่องประดับ ของอาจารย์สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกด้วย กิจกรรมภายในงานยังมีการสาธิตศิลปะการนวดไทย สปาและความงาม ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และความงาม การทำตุงมงคลศิลปะล้านนา การเพ้นท์ผ้าด้วยสีครามภาคอีสาน การตกแต่งลวดลายแนวไทยบนปลาตะเพียนภาคกลาง การตกแต่งลวดลายถุงผ้าการจัดสัมมนาบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและแฟชั่น โครงการออกแบบสื่องานศิลป์นี้ เป็นกิจกรรมี่ส่งเสริมและบำทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักที่ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง […]

20,643 total views, 0 views today

จิตอาสาราชมงคลกรุงเทพ มอบโต๊ะ เก้าอี้ ร่วมสร้างโรงเรียนเพื่อน้อง “โครงการต้นกล้าสาธรเพื่อแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐”

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 –  ดร. สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคุณชาญวุฒิ แก่นจันดา นายกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในการมอบโต๊ะจำนวน 100 ตัว และ เก้าอี้ จำนวน 160 ตัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตสาธร นางชุลีพร  วงษ์พิพัฒน์ เข้าร่วมพิธีจิตอาสาราชมงคลกรุงเทพ มอบโต๊ะ เก้าอี้  ร่วมสร้างโรงเรียนเพื่อน้อง ในครั้งนี้ด้วย จากการสำรวจพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเห็นความสำคัญของการทำจิตอาสาจึงเกิด “โครงการต้นกล้าสาธรเพื่อแผ่นดิน  เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐” เพื่อการพัฒนาพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนก่อนวัยเรียนจำนวน 230 คน แต่ไม่มีโต๊ะ เก้าอี้ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักสำหรับการผลิตโต๊ะและเก้าอี้จากนายกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และผู้มีจิตอาสาทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำโต๊ะ และเก้าอี้โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมลงพื้นที่ศูนย์ฯ ดำเนินการเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 23-24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ประกอบด้วยการทาสีโรงเรียน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ การปลูกต้นไม้ […]

20,885 total views, 0 views today

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการประกวดนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพและงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้

  22 กุมภาพันธ์ 2562 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพและงานวิจัยเพื่อการเรียนรู้ จัดโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แสดงศักยภาพความรู้และทักษะวิชาชีพ ในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการสอนสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพและงานวิจัย เพื่อการเรียนรู้ซึ่งนับได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ด้วยการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในตัวนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษานี้มีนักศึกษา ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยแบ่งผลงานดังนี้ การประกวดนวัตกรรมการสอนประเภทการแข่งขันการประกวดการสอน จำนวน 16 คน 8 ทีมประเภทการแข่งขันการประกวดสื่อการสอนซอฟต์แวร์จำนวน 16 คน 8 ผลงานการประกวดวิจัยในชั้นเรียนจำนวน 11 คน 11 ผลงานและการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิชาชีพจำนวน 32 คน 13 ผลงาน นอกจากนี้บริษัทสตรองไทยแลนด์จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ได้มอบ มอเตอร์ไซค์ทขับเคลื่อนด้วยยานยนต์ไฟฟ้าให้กับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเพื่อใช้ในการเป็นสื่อการเรียนการสอน ณห้อง L1002 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 20,905 total views, 0 views […]

20,905 total views, 0 views today

“ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา ต้นกล้าสาธร เพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10”

🌱 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา 🌱 ต้นกล้าสาธร เพื่อแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10” 🙏🏻มาช่วยกันสร้างโรงเรียนเพื่อนน้องๆ 🙏🏻 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 ก.พ. 62 กิจกรรม: ทาสีโรงเรียน เรียนปลูกต้นไม้ ทำถังขยะ และวันอังคาร ที่ 26 ก.พ. 62 พิธีมอบโต๊ะ เก้าอี้ โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กิจกรรม: ปลูกต้นไม้ ทำถังขยะ ดำเนินงานโดยจิตอาสา มทรก. และทีมงาน 9 ต่อ before after  สนับสนุนโดย นายกสมาคมผู้ปกครองและคณาจารย์ มทรก. 20,809 total views, 0 views today

20,809 total views, 0 views today

1 2 3 8