การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     72 total views, 0 views today

72 total views, 0 views today

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาไทย ประเภทเดี่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ ภาษาไทย ประเภทเดี่ยว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   90 total views, 0 views today

90 total views, 0 views today

การแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การเขียนรายการนำเที่ยว ประเภททีม

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการท่องเที่ยว ระดับอุดมศึกษา การเขียนรายการนำเที่ยว ประเภททีม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   69 total views, 0 views today

69 total views, 0 views today

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี (รับเข้าปีการศึกษา 2559) และนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (รับเข้าปีการศึกษา 2560) เพื่อทำการทดสอบวัดความรู้ ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 รอบเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 12.30 – 16.30 น. และวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 รอบเช้า เวลา 8.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 12.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 […]

866 total views, 0 views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดให้บริการหอพักแก่นักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1

อัตราค่าบริการ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ค่าบริการสถานที่ ห้องละ 5,000 บาท ให้พัก 2 คนๆ ละ 2,500 บาทต่อเดือน นักศึกษาต้องทำสัญญาเข้าพัก 1 ปีการศึกษา จำนวน 10 เดือน ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 5 เดือน เริ่มเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม พฤศจิกายน – เดือนมีนาคม การชำระค่าบริการสถานที่ ชำระเป็นปีการศึกษา คนละ 25,000 บาท แบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษา ภาคละ 12,500 บาท ต่อคน หากนักศึกษาย้ายออกจากหอพักก่อนหมดสัญญา หอพักจะถือนักศึกษาผิดสัญญาในการเข้าพักอาศัย หอพักจะสงวนสิทธิไม่คืนค่าบริการสถานที่แก่นักศึกษาไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น นักศึกษาต้องชำระค่าประกันของเสียหายให้แก่หอพัก ชำระแรกเข้าหอพัก ชำระเพียงครั้งเดียว จำนวน 3,000 บาท หลังจากนักศึกษาหมดสัญญาเข้าพักอาศัยหอพัก […]

10,421 total views, 0 views today

อธิการบดี กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นบริหารงาน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

18 มกราคม 2561 – เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี ได้กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรภายใน ตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบเจตจำนงดังกล่าว 300 total views, 0 views today

300 total views, 0 views today

คณะผู้บริหาร ราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกันประชุม เพื่อกำหนดเจตจำนงสุจริตในการที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกันประชุม เพื่อกำหนดเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการที่จะมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงานอย่างมีธรรมาภิบาล พร้อมทำสัญลักษณ์มือเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 279 total views, 0 views today

279 total views, 0 views today

สวส. ราชมงคลกรุงเทพ จัด Oracle Academy อบรมคณาจารย์ 9 ราชมงคล ตอบรับสังคมดิจิทัล 4.0

            ระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ Oracle Academy เพื่ออบรม Java และ Oracle Database Fundamental ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เพื่อช่วยยกระดับการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา ตามนโยบายของรัฐสังคมดิจิทัล 4.0 อีกทั้งยังสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสหกรรมด้านไอซีทีที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนคืนสู่สังคม (CSR) ให้แก่สถาบันการศึกษา  โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง L401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ดร.ธวัชชัย สารวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น ให้เกียรติประธานกล่าวเปิดโครงการ   100 total views, 0 views today

100 total views, 0 views today

สอนและติวเข้มภาษาญี่ปุ่น สำหรับพนักงานบริษัท นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ในเวลาและนอกเวลาทำการ

สอนและติวเข้มภาษาญี่ปุ่น 日本語 สอนและติวเข้มภาษาญี่ปุ่น สำหรับพนักงานบริษัท นักศึกษา นักเรียน และบุคคลทั่วไป ในเวลาและนอกเวลาทำการ โดยโครงการการศึกษาและวิจัยภาษาและ วัฒนธรรมเทคโนโลยี ญี่ปุ่น-ไทย (PJT) หลักสูตรเปิดในเวลาและนอกเวลาทำการ 1. หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน 2. หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในระดับสูงขึ้นไปในทุกระดับ 3. หลักสูตรสำหรับล่าม หรือนักวิชาการที่ต้องการเสริมความรู้ ทั้งด้านเทคนิคการแปลและศึกษาการวิเคราะห์ภาษาญี่ปุ่น สอนโดยนักภาษาศาสตร์และคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในการสอนทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ควบคุมหลักสูตรโดยศาสตราจารย์ ดร. เสาวรีย์ นากางาวา เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป รับสมัครตั้งแต่วันนี้ หลักสูตรที่เต็มก่อนจะปิดรับสมัครก่อน ติดต่อได้ที่ Tel: +66(0)89-813-2886 e-mail: pjt@rmutk.ac.th 769 total views, 0 views today

769 total views, 0 views today

1 2 3