ข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2563

      ข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ข้อ ข้อมูล ลิงค์ที่สามารถดูข้อมูลความโปร่งใส RMUTK ITA 01 โครงสร้าง 1.โครงสร้างมหาวิทยาลัย 2.โครงสร้างตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 02 ข้อมูลผู้บริหาร 1.สภามหาวิทยาลัย 2.อธิการบดีทีมผู้บริหารและผู้ช่วยอธิการบดี 3.คณบดีและผู้อำนวยการ 4.ผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน 03 อำนาจหน้าที่ 1. ประวัติมหาวิทยาลัยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ 2.ค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย 3.อำนาจหน้าที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ราชมงคล พ.ศ.2548 04     แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ.2560-2564 (ฉบับปรับปรุง2561) 05   ข้อมูลการติดต่อ   1. ข้อมุลติดต่อมหาวิทยาลัย 06                   […]

57 total views, 0 views today

อธิการบดี ราชมงคลกรุงเทพ กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นบริหารงาน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

18 มกราคม 2563 – เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ในการมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรภายใน ตลอดจนสาธารณชนได้รับทราบเจตจำนงดังกล่าว 85 total views, 0 views today

85 total views, 0 views today

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฉบับภาษาไทย (Thai Version) ฉบับภาษาอังกฤษ (English Version) 19 total views, 0 views today

19 total views, 0 views today

ขอเชิญชวนร่วมงาน การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5

ขอเชิญชวนร่วมงาน การแข่งขัน ทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดจัดงาน รายการแข่งขัน  กติกาการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมลคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 151 total views, 0 views today

151 total views, 0 views today

ขอเชิญร่วมงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญร่วมงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้องาน “Business Innovation” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานของคณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ อย่างเต็มความสามารถ  รายละเอียดการจัด กำหนดการจัดงาน เว็บไซต์การจัดงาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8”     452 total views, 0 views today

452 total views, 0 views today

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ “ตะลุยโจทย์ TOEIC 200 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบTOEIC แนวใหม่”

คณะศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ โดยงานบริการวิชาการและฝึกอบรม L-Arts ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษในหัวข้อ “ตะลุยโจทย์ TOEIC 200 ข้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบTOEIC แนวใหม่” ในวันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 08 6500 9510 (ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ) 181 total views, 0 views today

181 total views, 0 views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ 16 มกราคม “เชิดชูเกียรติความเป็นครู”

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 16 มกราคม “เชิดชูเกียรติความเป็นครู” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป พิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ คณาจารย์ ครูอาวุโสและมอบโล่เชิดชูเกียรติ “ครูอาวุโส” พร้อมชมการแสดงหุ่นละครเล็กเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “น้ำบ่อน้อย” จากนั้นเป็นการรับฟังธรรมเทศนาในหัวข้อ “คุณธรรมของครู” โดยพระอาจารย์สมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง 56 total views, 0 views today

56 total views, 0 views today

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายจากศูนย์สอบTOEIC แห่งประเทศไทย เรื่องการสอบTOEIC แนวใหม่

ขอเชิญ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกชั้นปี เข้ารับฟังการบรรยายจากศูนย์สอบTOEIC แห่งประเทศไทย เรื่องการสอบTOEIC แนวใหม่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุมบพิตรพิมุขมหาเมฆ รอบที่ 1 เวลา 9.00-11.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00น. หมายเหตุ: นักศึกษาปี 4 ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง ( การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาปี4 รับเข้า ปี 2559 จะจัดสอบในวันเสาร์ที่ 15 และ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการและฝึกอบรม ผศ.ลัคนา ชัยศักดิ์เลิศ 0865009510 140 total views, 0 views today

140 total views, 0 views today

1 2 3 19