ราชมงคลกรุงเทพจับมือกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด สร้างความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ

  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเทพและกลุ่มบริษัท พานาพลัส จำกัด ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทยฟูโกกุ พานาพลัส ฟาวดรี้ จำกัด บริษัท พานาพลัส จำกัด และ บริษัท พานาทากูชิ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการอันดับมาสู่ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะ ร่วมกันพัฒนาบุคลากร และสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยในเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะและสาขาที่เกี่ยวข้อง นายสมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นจากคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและกลุ่มบริษัทธนาพัฒน์จำกัด ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรด้วยกรรมวิธีการหล่อโลหะจึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้ภารกิจสำคัญคือ “สร้างผู้นำแห่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์” เน้นการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S-Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non-Degree เพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อการตอบสนองที่ตรงต่อความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศ” […]

138 total views, 0 views today

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND’S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต” ในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561 : BRAND’S Young Blood 2018 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา เกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน ต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 23 ปี ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ผลงานเท่านั้น ครอบครัวของพนักงานบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย […]

196 total views, 0 views today

แบบตอบรับและลงทะเบียนในการเข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้มอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ จัดงานสังสรรค์บุคลากร “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ คณะกรรมการดำเนินงาน ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมงานและตอบรับการเข้าร่วมงานในแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการจัดเตรียมสถานที่ และอาหาร (โต๊ะจีน) ภายในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 แบบตอบรับและลงทะเบียนในการเข้าร่วมงาน “สืบสานประเพณี สร้างความสามัคคีในองค์กร” (CLICK) 218 total views, 0 views today

218 total views, 0 views today

ราชมงคลกรุงเทพ สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

6 พฤศจิกายน 2561 – ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กับบริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สร้างความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ครุภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบการ ในจัดสัมมนาทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง พิธีลงนามความร่วมมือข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงกรุงเทพ บริษัทสตรอง(ไทยแลนด์)จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแล็บ จำกัด ทั้ง 3 องค์กร ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่สหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ จึงร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ในการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องเข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิศวกรรมศาสตร์วางแผนที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ New S Curve ทั้งหลักสูตรประเภท Degree และ Non Degree เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ที่เติมเต็มความรู้และทักษะตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป 17 total views, no views today

17 total views, no views today

มทร.กรุงเทพร่วมกับมทร.รัตนโกสินทร์ เพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ เปิดแนวรุกพัฒนาเพิ่มศักยภาพคณาจารย์สหกิจศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผนึกกำลังจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร”คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”รุ่นที่ ๑๐ โดยท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯและบรรยายนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในวันเดียวกันทางโครงการฯได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ก่อตั้งสหกิจศึกษา ที่ถือได้ว่าเป็นบิดาของสหกิจศึกษาไทย ได้บรรยายถึงปรัชญา แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ เน้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็นของสหกิจศึกษาไทยเพื่อเท่าทันและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมถึงการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของสหกิจศึกษาไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โครงการฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้คณาจารย์ทั้งในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยในกำกับ มหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชน รวม ๑๙ มหาวิทยาลัย ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมในการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีมาตรฐานในการนิเทศสหกิจศึกษา รวมถึงการบรรยายเรื่องประเมินผลสหกิจศึกษาที่ทันสมัยและพัฒนามากขึ้นตามการศึกษาของไทย ของท่าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักศึกษา สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาไทยต่อไป สุดท้ายนี้ […]

354 total views, no views today

“๙ พฤติกรรม ๙ สู่ความสำเร็จ” ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ดร.สุกิจ นิตินัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ “๙ พฤติกรรม ๙ สู่ความสำเร็จ” ที่ดำเนินการโดย สำนักงานสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งการอบรมเป็น ๓ รุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าในคุณลักษณะที่สถานประกอบการต้องการ ๙ พฤติกรรมคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม ความขยันอดทน ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ การประหยัด และความปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมในการทำงาน ณ สถานประกอบการ “๙ พฤติกรรม ๙ สู่ความสำเร็จ” เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติ เน้นทักษะการทำกิจกรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคุณสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมอาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พิศาล […]

173 total views, no views today

สหกิจศึกษา มทร.กรุงเทพ เดินหน้าสร้างทีมนักวิจัยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศักยฐ์ กมลขันติธร ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา นำทีมคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ณ บริษัท การุณ กรีน กู๊ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้เมล่อน ตราอังเคิลบุ๊ง (UNCLE BOONK) และ บริษัท การุณฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสุกรขุน ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากแนวคิดของคุณพัฒนพงศ์ การุณยศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทการุณฟาร์ม จำกัด ได้เล่าถึงการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจรโดยโรงเรือนอีแวปทั้งหมด เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ทำธุรกิจโดยเน้นผลผลิตปริมาณ คุณภาพดีและปลอดภัยไม่ใส่สารเร่งเนื้อแดง ให้ความเย็นสบายโดยใช้ระบบอีแวปเต็มรูปแบบทำให้หมูกินอาหารได้มากโตไว อัตราแลกเนื้อสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวคิดนำของเสียจากมูลสุกรมาผลิตเป็นไบโอแก๊สผลที่ได้คือ แก๊ส ไฟฟ้าและปุ๋ย และได้ก่อตั้งบริษัทการุณแก๊สฟรอมไบโอ จำกัด ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ และยังคิดสูตรผสมใหม่ๆเพื่ออัตราการเติบโตที่ดีขึ้น โดยผสมโยเกิร์ตให้กับสุกกรเล็กด้วย ต่อมาให้ความสนใจเรื่องของผลไม้ ต้องการให้คนไทยได้ทานผลไม้ที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษ จึงเริ่มศึกษาดูงานจากประเทศอิสราเอล ญี่ปุ่น […]

324 total views, no views today

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “2nd Student Summer Camp 2018”

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “2nd Student Summer Camp 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้แลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมอาเซียนกับเพื่อนจากประเทศลาว (National University of Laos) และเวียดนาม (Ho Chi Minh City University of Science และ An Giang University) กิจกรรม:: 12 พ.ย. 61 ศึกษาศิลปวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และงานเลี้ยงต้อนรับ 13 พ.ย. 61 พิธีเปิด ฟังบรรยายภาษาไทยวัฒนธรรมไทย ปฏิบัติการการทำอาหารไทย; ต้มยำกุ้ง ลูกชุบ ข้าวต้มมัด 14 พ.ย. 61 ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน และการอนุรักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมกลุ่มสร้างทีม จ. สมุทรสงคราม 15 พ.ย. 61 ศึกษาศิลปวัฒนธรรม […]

740 total views, 0 views today

ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ “คิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ” ออกอากาศทางช่อง TGN

วันที่ 28 กันยายน 2561- ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ “คิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ” ซึ่งออกอากาศทางช่อง TGN โดยวันนี้เป็นการบันทึกเทปสัมภาษณ์เทปแรก เปิดรายการด้วยการสัมภาษณ์ ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในประเด็น ของแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของ utk จากวันนี้สู่อนาคต ในตลาดแรงงาน และแนะนำหลักสูตรที่เปิดใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมและกล่าวถึงหลักสูตรเก่าที่สร้างชื่อเสียงและทรงคุณค่า จากนั้นเป็นบทสัมภาษณ์ นักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจากหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ หลักสูตรการโรงแรม หลักสูตรออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ถึงแรงบันดาลใจ และเส้นทางในอนาคต หลังจากเรียนจบจาก UTK ราชมงคลกรุงเทพ นอกจากนี้ยังเป็นการบันทึกเทปการเรียนการสอนของสาขาวิชาช่างสำรวจและ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ซึ่งเป็น 2 สาขาวิชาที่สร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนานให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ UTK ราชมงคลกรุงเทพ เข้าชมภาพบรรยาการ การบันทึกเทปรายการ “คิดเป็นก้าวเป็นกับ ดร.จีระ” 301 total views, 0 views today

301 total views, 0 views today

การประกวดออกแบบงานศิลปะฝาผนัง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดการประกวดออกแบบงานศิลปะฝาผนัง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อโครงการ พัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบรรยากาศ ทางความคิดสร้างสรรค์ผ่านวอลเปเปอร์อาร์ตในพื้นที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์และการเปิดโอกาสทางความคิดให้กับนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ถูกปลูกฝัง และเล็งเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ โครงการดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ โดยผลการประกวด มีดังต่อไปนี้  ประเภท ประติมากรรม และสื่อผสม             รางวัลชนะเลิศ    คือ                    กลุ่ม UHU UTK นางสาว ศศิประภา คงเกื้อ               สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ นางสาว อรยา นาทอง              สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ นางสาว รุ้งเพรช เซนติยะนนท์     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ นางสาวมนัสชนก โวหาร               สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ นางสาว ศุจิรา ผลอุดม              สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ               กลุ่ม กระทันหัน นางสาว ปาณิศา เจริญสุข             สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวนภาพร […]

155 total views, 0 views today

1 2 3 7