เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401 ชั้น 4 เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการพูดในรูปแบบการแข่งขันโต้วาที สำหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไป กำหนดการแข่งขันโต้วาที เกณฑ์การแข่งขันโต้วาที ใบสมัครการแข่งขันโต้วาที 1,483 total views, 0 views today

1,483 total views, 0 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Donwload) 178 total views, 0 views today

178 total views, 0 views today

กำหนดการ และรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายบูรฉัตร จ.ราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ – ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ และรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน และ 18-21 มิถุนายน 2561 และ 7-8 กรกฎา 2561 ณ ค่ายบูรฉัตร จ.ราชบุรี หมายเหตุ ** สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงิน หลังวันที่ 27 เมษายน 2561 หรือนักศึกษาที่ชำระในช่วงวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ธนาคารอาจจะยังไม่ส่งชื่อมายังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 **        กำหนดการปฐมนิเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิทยาลัยนานาชาติ 19,639 total views, 0 views today

19,639 total views, 0 views today

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และกรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ การสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และกรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ (นำเสนอวิสัยทัศน์ วันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องห้องประชุม L401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ) 1. รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ 2. ผู้สมัครหมายเลข ๑ – ๕ 3. กรอบการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการและแผนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 1,659 total views, 0 views today

1,659 total views, 0 views today

เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 730 total views, 0 views today

730 total views, 0 views today

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน ลีลาศ รำวงเพื่อสุขภาพกับวง Harmony ฟรี ! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับรางวัล

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน ลีลาศ รำวงเพื่อสุขภาพกับวง Harmony ฟรี ! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ หอประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพื้นที่เทคนิคกรุงเทพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเสกข์ เรืองศิริ โทร 089 127 7253 หรือคุณณัฐณิชาช์ อัครมาธวรรย์ โทร 089 159 1665 หรือส่งใบสมัครมาที่ Email : chaob_500@ hotmail.co.th หรือ mai_kittycat@hotmail.com ระเบียบการแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕ ใบสมัครแข่งขันลีลาศเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๕ 551 total views, 0 views today

551 total views, 0 views today

1 2 3 5