ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท Portfolio รอบ ๑/๑ (วุฒิม.๖)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท Portfolio รอบ ๑/๑ (วุฒิม.๖) เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อปฏิบัติดังต่อไปนี้ ๑) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทําการเข้าสู่ระบบรับสมัครที่ www.admissions.rmutk.ac.th เพื่อรับรหัสระบุตัวบุคคล (รหัสผ่าน) สําหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ๒) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทําการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ภายในวันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ http://tcas.cupt.net หรือ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php โดยใช้รหัสระบุตัวบุคคล (รหัสผ่าน) ที่ได้รับ เป็นรหัสสําหรับเข้าสู่ระบบในการยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่สมาคมที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด ทั้งนี้หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลา ที่กําหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 48 ชั้น 2 พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ >> กำหนดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมศิษย์เก่า

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดังนี้ ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ และเรื่อง กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น กรอบการนำเสนอ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการบริหาร

เปิดรับสมัคร อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 7 – 15 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. หรือสอบถามได้ที่ กองบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 7030 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 2