วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาคนสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

University of Human Development for Innovative and Creative Technologies

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์

สื่อการเรียนการสอน

Play
บันทึกการสอนวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1
บันทึกการสอนวิชาแคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1 (2212106)
โดย ผศ. ดร.เอื้อมฟ้า นาคโต
Play
บันทึกการสอนวิชาหลักเคมีทั่วไป
บันทึกการสอนวิชาหลักเคมีทั่วไป 1 (2110115)
โดย ดร.กนกพร บุญทรง
รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม ตอนที่ 1แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม EP1/17
โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Dltv 15 ออกอากาศทาง สศทท. 15 เเละทางช่องUBC 200 รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม ตอนที่ 1-17 แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม
Play

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

DLTV 15 ออกอากาศทาง สศทท.15 และทางช่อง UBC 200 รายการศิลปะการจัดดอกไม้ ตอนที่ 1 ประทับใจดอกไม้หรู โดย อาจารย์สมใจ อุ่ยกสิวัฒนา

Image is not available
Play
Arrow
Arrow
Slider

UTK Gallery

สภาพแวดล้อม

ห้องสมุด

ห้องออกกำลังกาย

ห้องพยาบาล

หอประชุมใหญ่

หน่วยงานภายนอกและสื่อที่น่าสนใจ