ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท Portfolio รอบ ๑/๑ (วุฒิม.๖)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรีประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภท Portfolio รอบ ๑/๑ (วุฒิม.๖) เพื่อให้ผู้ที่มีรายชื่อปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทําการเข้าสู่ระบบรับสมัครที่ www.admissions.rmutk.ac.th เพื่อรับรหัสระบุตัวบุคคล (รหัสผ่าน) สําหรับใช้ในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house)

๒) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ทําการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) ภายในวันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ http://tcas.cupt.net หรือ http://app.cupt.net/tcas/clearing.php โดยใช้รหัสระบุตัวบุคคล (รหัสผ่าน) ที่ได้รับ เป็นรหัสสําหรับเข้าสู่ระบบในการยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่สมาคมที่ ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กําหนด ทั้งนี้หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดําเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลา ที่กําหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


1,204 total views, 0 views today