มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทผู้พิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทผู้พิการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา และการสร้างความเท่าเทียมกันทางการศึกษาสำหรับคนพิการให้เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ประกาศเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทผู้พิการ (Download) 

อาศัยอำนาจตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทผู้พิการ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังต่ไปนี้

 • จำนวนรับทั้งหมด ๑๒  คน ตามคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

 • คุณสมบัติเฉพาะ

 • เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

 • เป็นผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เป็นอุปสรรค ต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จะทำการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาพิการร่วมกับนักศึกษาปกติ เพื่อสร้างทักษะการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน

 • นักศึกษาพิการต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง อาทิ การจัดหาที่พัก การเดินทางมาศึกษา หรือสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • เป็นผู้พิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 • มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามสายการเรียนที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

 • มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐

 • เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศฯ จะถือว่าผู้นั้น                     ขาดคุณสมบัติ และจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 • โปรดศึกษาคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา ในรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 • การสมัครและการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

 • ผู้สมัครต้องทำการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ในวัน เวลาราชการ)

 • ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลการสมัครของตนเอง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง

 • พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร จำนวน ๓๐๐ บาท และจ่ายชำระเงินค่าสมัครสอบ ผ่านทางสถาบันการเงิน ตามใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร

 • ผู้สมัครเลือกได้ ๑ สาขาวิชา

 • หลักฐานการสมัครสอบ

 • ใบสมัครที่พิมพ์ จาก admissions.rmutk.ac.th พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) จำนวน ๑ ฉบับ ต้องชัดเจน ครบถ้วน และต้องมี ตราประทับของโรงเรียนเป็นสำคัญ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • ส่งเอกสารการสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ในวัน เวลาราชการ)

 • วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

 • เกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่คณะ/สาขาวิชา กำหนด

 • การสอบสัมภาษณ์

 • การประกาศรายชื่อ และสถานที่สอบของผู้สมัครสอบคัดเลือก (ประเภทผู้พิการ)

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ ของผู้สมัครสอบคัดเลือก (ประเภทผู้พิการ)  ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ www.admissions.rmutk.ac.th

 • การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก (ประเภทผู้พิการ) รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ หรือทดสอบทักษะเฉพาะทาง (ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 • มหาวิทยาลัยจะจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เพื่อเข้าระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

 • มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ admissions.rmutk.ac.th

 • ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาทุกคน ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ และพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินฯ ที่ http://reg.rmutk.ac.th เพื่อนำไปชำระเงินผ่านทางสถาบันการเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงินฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา

 • การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และถ่ายรูปบัตรประจำตัว ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยจะประกาศแจ้งวัน เวลา และสถานที่ของแต่ละคณะ/สาขาวิชาให้ทราบต่อไป


4,885 total views, 0 views today