กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
๒. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค. ๑)
๓. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค. ๒)
๔. คุณสมบัติของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค. ๓)
๕. แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปะศาสตร์ (แบบ คสค ๔.๑) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word)
๖. แบบใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค ๔.๒) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word)
๗. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค ๕) (ไฟล์ pdf) (ไฟล์ word)
๘. หลักเกณฑ์การกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ (แบบ คสค ๖)

 

721 total views, 0 views today