กำหนดการ“โครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑” ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดโครงการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ระยะที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ  ในวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสำหรับใช้เป็นหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ภายใต้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของบุคลากรแต่ละคณะ จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการตามเอกสารที่แนบมา

                   ๑. นำเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook มาใช้ในการจัดทำเอกสารหลักสูตร

                   ๒. เตรียมข้อมูลมาตรฐานอาชีพที่จะนำมาพัฒนาเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะเพื่อการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

                   ๓. ไฟล์เอกสารประกอบการสอนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม

                   ๔. ผู้ที่ไปกับรถของโครงการ โปรดมาขึ้นรถที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยพร้อมเพียงกัน    รถจะออกเวลา ๖.๓๐ น.

                   ๕. ผู้ที่มีรายชื่อหากไม่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ติดต่อประสานงาน  นางสาวสิริพร  สาริกา   เบอร์โทรศัพท์ 02-287-9625  เบอร์มือถือ 092-951-9453  e-mail : sairga2525@gmail.com

กำหนดการการจัดโครงการโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะที่ 2

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะที่ 2

หมายเลขห้องพักโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ระยะที่ 2


 

1,142 total views, 0 views today