ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

651 total views, 0 views today