กำหนดการ และรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายบูรฉัตร จ.ราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ – ประชาสัมพันธ์ กำหนดการ และรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน และ 18-21 มิถุนายน 2561 และ 7-8 กรกฎา 2561 ณ ค่ายบูรฉัตร จ.ราชบุรี

หมายเหตุ ** สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงิน หลังวันที่ 27 เมษายน 2561 หรือนักศึกษาที่ชำระในช่วงวันที่ 25-27 เมษายน 2561 ธนาคารอาจจะยังไม่ส่งชื่อมายังมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 **

       กำหนดการปฐมนิเทศ

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

  2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  3. คณะบริหารธุรกิจ

  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  5. คณะวิศวกรรมศาสตร์

  6. คณะศิลปศาสตร์

  7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  8. วิทยาลัยนานาชาติ

20,939 total views, 0 views today