เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง R401 ชั้น 4 เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการพูดในรูปแบบการแข่งขันโต้วาที สำหรับนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไว้ให้ดำรงอยู่ต่อไป

กำหนดการแข่งขันโต้วาที
เกณฑ์การแข่งขันโต้วาที
ใบสมัครการแข่งขันโต้วาที

2,368 total views, 0 views today