ราชมงคลกรุงเทพ ให้การต้อนรับผู้บริหาร จาก AUT ประเทศนิวซีแลนด์

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พร้อมด้วย รองอธิการบดี และผู้แทนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในโครงการการพัฒนาการสอนแบบ Critical thinking ให้การต้อนรับ คุณ Lester Finch, International project manager จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสร่วมรับฟังการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการใช้ความรู้จากการฝึกอบรมการสอนแบบ Critical thinking เพื่อพัฒนาบทเรียน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกระบวนการเรียนการสอน เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ ต่อไป


386 total views, 0 views today