ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสากรรมสิ่งทอ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสากรรมสิ่งทอ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียดและเอกสารแนบ ดังนี้
1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2.ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3.ใบสมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4.ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
5.ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
6.หลักเกณฑ์การกลั่นกรอง

472 total views, 0 views today