“๙ พฤติกรรม ๙ สู่ความสำเร็จ” ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑


อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ดร.สุกิจ นิตินัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ “๙ พฤติกรรม ๙ สู่ความสำเร็จ” ที่ดำเนินการโดย สำนักงานสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งการอบรมเป็น ๓ รุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อม มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าในคุณลักษณะที่สถานประกอบการต้องการ ๙ พฤติกรรมคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย การทำงานเป็นทีม ความขยันอดทน ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ การประหยัด และความปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและประยุกต์ใช้ความรู้จากการอบรมในการทำงาน ณ สถานประกอบการ


“๙ พฤติกรรม ๙ สู่ความสำเร็จ” เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติ เน้นทักษะการทำกิจกรรม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคุณสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๓ กรุงเทพมหานคร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากทีมอาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พิศาล โปรเฟสชันแนล เทรนนิ่ง จำกัด เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นที่รู้จักและยอมรับจากสถานประกอบการ ดังคำขวัญที่ว่า สำนักงานสหกิจศึกษา พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างเครือข่าย เชื่อมโยงสู่สากล

 

302 total views, 0 views today