ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกลองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและการดำเนินกระบวนการสรรหาใหม่

( ดาวน์โหลด.pdf )

357 total views, 0 views today