ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่ิอง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ (แบบ คสค.1)
3. กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ (แบบ คสค.2)
4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.กรุงเทพ เรื่อง คุณสมบัติของคณบดี คณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แบบ คสค.3)
5. ใบสมัคร แบบ คสค.4.1 (word) (pdf)
6. ใบเสนอชื่อ แบบค สค.4.2 (word) (pdf)
7. ข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้น แบบ คสค.5 ( word) (pdf)
8. หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง แบบ คสค.6

480 total views, 0 views today