ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น บัดนี้ การเปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เสร้จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรียงตามลำดับก่อนหลังการสมัคร ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเลข 1 นายอลงกรณ์ อยู่สำราญ

หมายเลข 2 นายวิโรจน์ เลิศธีระชาญชัย

หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา เสาร์สิงห์

หมายเลข 4 นายสมศักดิ์ บุตรสาคร

หมายเลข 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พูลน้อย

หมายเลข 6 นางสาววาสนา ด้วงเหมือน

เอกสารหมายเลข 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เป็นผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารหมายเลข 2 ข้อปฏิบัติในการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหารจัดการ และแผน
พัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

เอกสารหมายเลข 3 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนบริหาร
จัดการ และแผนพัฒนาสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

377 total views, 0 views today