ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

1.เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

2.เรื่อง เปลี่ยนกำหนดวันพิจารณากลั่นกรองและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณารายชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

265 total views, 0 views today