ราชมงคลกรุงเทพ จัดระบบในการจัดการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อสกัดกั้นการทุจริต ประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กำหนดให้มีการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อทำให้การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเพื่อให้ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้และสามารถนำไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการตรวจสอบและเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีมาตรการ กลไก และการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ดังนี้


519 total views, 0 views today