วิทยาลัยนานาชาติ


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ยึดหลักความเป็นสากล ผสมผสานกับ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวทางและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอน นับเป็นแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี ด้วยตระหนักดีว่า บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ไม่สามารถจำกัดขอบเขตของการทำงานให้อยู่เฉพาะกรอบภายในประเทศไทยได้อีกต่อไป ด้วยความโดดเด่นของหลักสูตร และทีมคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพนั้นๆ
ทำให้เนื้อหาที่สอนนักศึกษามีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การมีระบบการฝึกงานที่เข้มข้น การออกแบบสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยได้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนอย่างพอเหมาะ และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทำให้บัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาติของราชมงคลกรุงเทพส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานที่สูง เพราะบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติทุกคนไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษได้เสมือนเป็นภาษาแม่ แต่ยังมีทักษะ ความรู้และความสามารถในเชิงปฏิบัติงานในสายอาชีพได้เก่ง สามารถทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษา และยังมีทักษะการทำงานต่างวัฒนธรรม ประกอบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการตลาด
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– สาขาวิชาการบัญชี

2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
– สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการบริการ

แนวทางการประกอบอาชีพ
– งานด้านการตลาด การบริหารจัดการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ
– งานโรงแรม เช่น งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
– พนักงานด้นสารสนเทศในหน่วยงานรัฐและเอกชน
– การท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ล่า เลขานุการ เป็นต้น