คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ประวัติศาสตร์ ยาวนานมากว่า 80 ปี ในฐานะโรงเรียนการช่างสตรีแห่งแรกของประเทศ

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ยังคงมุ่งจัดการเรียนการสอนงานช่างสตรี ที่สืบสาน ทักษะความรู้และ งานฝีมือด้านงานช่างสตรีไทยที่เป็นภูมิปัญญาไทยไว้อย่างครบถ้วน และ ยังพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น ด้วยการบูรณาการ ด้านการนำเทคโนโลยี และกระบวนความคิดแบบเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มาประยุกต์ เข้ากับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของวิชาการช่างสตรีของไทย อาทิ งานตัดเย็บเสื้อผ้าและออกแบบแฟชั่น งานประดิษฐ์และจัดดอกไม้ อาหารและโภชนาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร

บัณฑิต จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงมีแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรภาค อุตสาหกรรม ภาคการบริการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และครูสอนในสายวิชาชีพด้านการช่างสตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการอาหาร(Chef) ใน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รีสอร์ท สปา ฯลฯ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหารใน
โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ใน Super center ฝ่ายอาหารสด อาหารทะเล เบเกอรี่ ผลไม้
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
แนวทางการประกอบอาชีพ พนักงาน ในงานอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ช่างแพทเทิร์นและตัวอย่าง ช่างวางแบบตัด เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กระบวนการผลิต นักวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ
เสื้อผ้า
– สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
แนวทางการประกอบอาชีพ ประกอบ ธุรกิจอาหาร อาหารไทย เบเกอรี่ ขนมหวาน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ผู้จัดการห้องอาหาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ผู้ประกอบการอาหาร(Chef) ในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รีสอร์ท สปา
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
– สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
แนว ทางการประกอบอาชีพการออกแบบแฟชั่น ดิสเพลย์ดีไซเนอร์ คอสตูม ดีไซน์ แฟชั่น สไตล์ลิส แฟชั่น เมอร์เชียนไดซ์ นักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นและ
สิ่งทอ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แนวทางการประกอบอาชีพ นัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ งานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทางด้านกระบวนการผลิตอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร วิเคราะห์อาหาร
– สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แนวทางการประกอบอาชีพ พนักงานในสถานประกอบการด้านอาหารในงานผลิต (Production) การควบคุมคุณภาพ (Q.C.) การประกันคุณภาพ (Q.A.) การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกันคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (5ปี)
แนวทางการประกอบอาชีพ ครู/อาจารย์ วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานในหน่วยงานราชการ เช่น
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ประกอบอาชีพอิสระ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน เผยแพร่ความรู้ในนิตยสารและวารสารเกี่ยวกับ
งานคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>


The Faculty of Home Economics Technology at Rajamangala University of Technology Krungthep has been ranked among the top institutions of the country, renowned for its courses in crafts and home economics for over 80 years.
The Faculty of Home Economics Technology has preserved the local wisdom and all of the skills related to Thai crafts for women. The curriculum has been updated through the use of new technologies, integrating Thai-style crafts with the paradigm of creative technology.

This can be seen in courses as diverse as dressmaking and fashion design, flower arrangement and handicrafts, food and nutrition, food product development, and food science.Students graduating from the Faculty of Home Economics Technology will have many options in terms of career choices, either in the industrial sector, the service sector, to be self –employed or to teach home economics.

Curriculum of Bachelor’s degree and career guidelines

1. Bachelor of Home Economics

– Food and Nutrition
Future careers – Hotel Chefs or at restaurants, airline catering services, resorts, spas, etc; General Nutritionists working in hospitals or private practice in both the public and private sectors, health center staff, or Division Manager in a supermarket, with a focus on fresh food, including baked goods, fruit and seafood.

– Industrial Textiles and Patterns
Future careers – Employees in the textile industry and clothes for import/export, pattern makers, dressmakers, production supervisors, production process analysis, production planners, quality control inspectors, and fashion designers.

– Food Business
Future careers – Food businesses including Thai cuisine, bakeries, sweets, snacks, beverages, and ice-cream, or a Restaurant Manager or a Chef at a hotel, restaurant, airline, resort or a spa.

2. Bachelor of Technology Program

– Fashion Design
Future careers – Costume Designer, Display Designer, Fashion Designer, Fashion Merchandiser, Fashion Stylist and Textile Product Developer.

3. Bachelor of Science

– Food Science Technology
Future careers – Nutritional Scientist, Food Analysis, Food Manufacturing, Production Lines and Technology and Quality Control.

-Food Product Development
Future careers – Production Line employees, Quality Control, Quality Assurance, Research and Development and Safety in the Food Product industry

4. Bachelor of Education

– Home Economics (5 years)
Future careers – Home Economics teacher at the primary, secondary or tertiary level, officials in government agencies like the Department of Community Development, the Department of Skills Development, as well as self-employment including childcare or a columnist in magazine about Home Economics issues.

48,169 total views, 0 views today