คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ประวัติศาสตร์
ยาวนานมากว่า 80 ปี ในฐานะโรงเรียนการช่างสตรีแห่งแรกของประเทศ
ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ยังคงมุ่งจัดการเรียนการสอนงานช่างสตรี ที่สืบสาน ทักษะความรู้และ งานฝีมือด้านงานช่างสตรีไทยที่เป็นภูมิปัญญาไทย
ไว้อย่างครบถ้วน และ ยังพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น ด้วยการบูรณาการ ด้านการนำเทคโนโลยี และกระบวนความคิดแบบเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มาประยุกต์ เข้ากับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของวิชาการช่างสตรีของไทย อาทิ งานตัดเย็บเสื้อผ้าและออกแบบแฟชั่น งานประดิษฐ์และจัดดอกไม้ อาหารและโภชนาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร
บัณฑิต จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงมีแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรภาค อุตสาหกรรม ภาคการบริการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และครูสอนในสายวิชาชีพด้านการช่างสตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการอาหาร(Chef) ใน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รีสอร์ท สปา ฯลฯ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหารใน
โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ใน Super center ฝ่ายอาหารสด อาหารทะเล เบเกอรี่ ผลไม้
– สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น
แนวทางการประกอบอาชีพ พนักงาน ในงานอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ช่างแพทเทิร์นและตัวอย่าง ช่างวางแบบตัด เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กระบวนการผลิต นักวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ
เสื้อผ้า
– สาขาวิชาธุรกิจอาหาร
แนวทางการประกอบอาชีพ ประกอบ ธุรกิจอาหาร อาหารไทย เบเกอรี่ ขนมหวาน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ผู้จัดการห้องอาหาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ผู้ประกอบการอาหาร(Chef) ในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รีสอร์ท สปา
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
– สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น
แนว ทางการประกอบอาชีพการออกแบบแฟชั่น ดิสเพลย์ดีไซเนอร์ คอสตูม ดีไซน์ แฟชั่น สไตล์ลิส แฟชั่น เมอร์เชียนไดซ์ นักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นและ
สิ่งทอ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แนวทางการประกอบอาชีพ นัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ งานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทางด้านกระบวนการผลิตอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร วิเคราะห์อาหาร
– สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
แนวทางการประกอบอาชีพ พนักงานในสถานประกอบการด้านอาหารในงานผลิต (Production) การควบคุมคุณภาพ (Q.C.) การประกันคุณภาพ (Q.A.) การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกันคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (5ปี)
แนวทางการประกอบอาชีพ ครู/อาจารย์ วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานในหน่วยงานราชการ เช่น
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ประกอบอาชีพอิสระ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน เผยแพร่ความรู้ในนิตยสารและวารสารเกี่ยวกับ
งานคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>