คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในด้านการพัฒนาบุคลากรในสายบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ เข้าสู่ องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมานับตั้งแต่ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ บัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทำงานเก่ง ทำงานเป็น รู้งาน สามารถทำงานกับองค์กรได้ทันทีโดยไม่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติใหม่ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ และยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเทคนิคและแนวคิดในการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Technology ที่เน้นการเรียนแบบคิดนอกกรอบ เพื่อมุ่งหาคำตอบใหม่จากปัญหาเดิม อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขัน และการค้าที่ไร้พรมแดน เช่น การเปิด AEC ในสิ้นปี 2558 นี้ เป็นต้น
คณะบริหารธุรกิจจากราชมงคลกรุงเทพ มีจุดเด่นในด้านการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นโดยมีการจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงทั้งในสายวิชาการและสายวิชาชีพ บวกกับรูปแบบการเรียนแบบบูรณาการ และการเรียนรู้จากปัญหาจริง เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตของคณะมีความรู้ที่ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติงานในองค์กรได้ทันทีที่จบการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการเงิน
แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจ
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานแปล เจ้าหน้าที่บริษัทต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุกิจ
– สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้วิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ผู้ดูแลและออกแบบ Website ผู้บริหารระบบเครือข่าย ออกแบบงานมัลติมีเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านICTขององค์กร และผู้บริหารระบบสารสนเทศ
– สาขาวิชาการจัดการ
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้บริหารงานบุคคล เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสำนักงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่ายพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาด
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้บริหารด้านการขาย การตลาด ฝ่ายจัดซื้อ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยการตลาด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ประสานงานด้าน Logistic ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ผู้ประกอบการธุรกิจ
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาด (IT Marketing) เจ้าของธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำธุรกิจ ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ นักพัฒนาและที่ปรึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักวิเคราะห์และจัดการโครงการ นักพัฒนาฐานข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเว็บไชต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– สาขาวิชาการบัญชี
แนวทางการประกอบอาชีพ พนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) ผู้ประกอบการธุรกิจ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>