คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในด้านการพัฒนาบุคลากรในสายบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ เข้าสู่ องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมานับตั้งแต่ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ บัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทำงานเก่ง ทำงานเป็น รู้งาน สามารถทำงานกับองค์กรได้ทันทีโดยไม่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติใหม่ จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ และยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเทคนิคและแนวคิดในการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Technology ที่เน้นการเรียนแบบคิดนอกกรอบ เพื่อมุ่งหาคำตอบใหม่จากปัญหาเดิม อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขัน และการค้าที่ไร้พรมแดน เช่น การเปิด AEC ในสิ้นปี 2558 นี้ เป็นต้น
คณะบริหารธุรกิจจากราชมงคลกรุงเทพ มีจุดเด่นในด้านการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นโดยมีการจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงทั้งในสายวิชาการและสายวิชาชีพ บวกกับรูปแบบการเรียนแบบบูรณาการ และการเรียนรู้จากปัญหาจริง เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตของคณะมีความรู้ที่ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติงานในองค์กรได้ทันทีที่จบการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
– สาขาวิชาการเงิน
แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจ
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานแปล เจ้าหน้าที่บริษัทต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุกิจ
– สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน
แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้วิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ผู้ดูแลและออกแบบ Website ผู้บริหารระบบเครือข่าย ออกแบบงานมัลติมีเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านICTขององค์กร และผู้บริหารระบบสารสนเทศ
– สาขาวิชาการจัดการ
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้บริหารงานบุคคล เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสำนักงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่ายพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ
– สาขาวิชาการตลาด
แนวทางการประกอบอาชีพ ผู้บริหารด้านการขาย การตลาด ฝ่ายจัดซื้อ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยการตลาด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ประสานงานด้าน Logistic ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ผู้ประกอบการธุรกิจ
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
– สาขาวิชาระบบสารสนเทศหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
แนวทางการประกอบอาชีพ นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาด (IT Marketing) เจ้าของธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำธุรกิจ ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ นักพัฒนาและที่ปรึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักวิเคราะห์และจัดการโครงการ นักพัฒนาฐานข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเว็บไชต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
– สาขาวิชาการบัญชี
แนวทางการประกอบอาชีพ พนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) ผู้ประกอบการธุรกิจ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>


The Faculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Krungthep is famous for its outstanding business administration and commerce curriculum. A large number of graduates have been recruited into the business and industrial sectors both before and after the merger of Krungthep Technical College and Bophit Phimuk College, Mahamek. These graduates are well-prepared for a real-world workplace and are ready to work. They have no need for additional training and this characteristic has always been part of the identity of the institution since its inception to the present.

Moreover, the new paradigm of creative technology also encourages students to think ‘outside of the box’. This is considered an essential and necessary skill in the 21st century, especially with regard to the establishment of the AEC at the end of 2015.
The Faculty of Business Administration at Rajamangala University of Technology Krungthep has a reputation for well-qualified lecturers and practitioners and its curriculum is designed to integrate theory and practice.

This also encourages students to learn in real-time and real-world situations, so their their knowledge and perception may keep pace with the real business world and can be applied in their work life after graduation.

Curriculum, Degrees and Career Guidelines

1. Master of Business Administration

2. Bachelor of Business Administration
– Finance
Future careers – Financial Officer. Securities Analyst, Financial Advisor, Bank Officer, and Entrepreneur.

– Business English
Future careers – Business Owner or Employee of a foreign-owned enterprise, or a Secretary or Translator.

– Property Valuation
Future careers – Property Valuation Officer, Real Estate Project Evaluator, Property Damage Evaluator, Real Estate Consultant, and Real Estate Entrepreneurs

– Information Technology and Computer Science
Future career – Systems Analyst, Computer Programmer and staff, ICT Chief Officer and staff, Multimedia Producer, Networking Administrator, Website Administrator and Web Designer.

– Management
Future career – Human Resources Manager, Secretary to the General Manager, Organizational Management in both the public and private sectors, Customer Relations, Training, or Public Relations officer, and Business Owner.

– Marketing
Future careers – Sales Manager, Marketing Manager, Purchasing Officer, Advertising Officer, Public Relations Officer, Marketing Research Officer, International Business Entrepreneur, Logistics Coordinator, Special Program Officer, Customer-Relations Management, and Business Owner.

3. Bachelor of Technology Program
– Information Technology: Business Information Technology
Future careers – IT consultant, IT Officer, IT Manager, IT Marketing, IT Support, IT business owner, IT business applications, database developer, software developer, project manager, systems analyst, website and server administrator.

4. Bachelor of Accounting
Future career – Accountant in the public and private sectors, Certified Public Accountant (CPA), tax auditor, Certified Internal Auditor and business owner.

36,355 total views, 0 views today