คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตระหนักว่า สิ่งทอจัดเป็นอุตสาหกรรม ที่อยู่ในกลุ่มของปัจจัย 4 ของมนุษย์ และเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับการยอมรับว่า มีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในโลก และที่สำคัญยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา
อุตสาหกรรมสิ่งทอในวันนี้จึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแต่เรื่องของเครื่องนุ่งห่มเท่านั้น แต่ผลผลิตจากอุตสาหกรรมนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในวัตถุดิบของอุตสาหกรรมหนักอื่นๆอีกมากมาย เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
ดังนั้น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนทำงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกและมีความชำนาญเฉพาะด้าน เข้าสู่อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง และที่นี่เรายังได้รับการยอมรับจาก องค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและแฟชั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรูปแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น ได้อย่างครบวงจรมากที่สุดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ของอุตสาหกรรม
เนื่องจากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมีอุปกรณ์สื่อการสอน เครื่องมือระดับอุตสาหกรรม และห้องปฏิบัติการทางเทคนิค ที่ให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนและฝึกปฏิบัติกับเครื่องมือที่ใช้อยู่ในภาคอุตสาหกรรมจริงที่สมบูรณ์ที่สุดในภูมิภาคเอเชียนักศึกษาที่เรียนในคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงมักจะได้รับการจองตัวจากภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอตั้งแต่ยังไม่จบการศึกษาเสมอ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
– สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
แนวทางประกอบอาชีพนักออกแบบลายผ้า นักออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอ ผู้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
นักจัดการสินค้าสิ่งทอ ผู้จัดแสดงสินค้าเสื้อผ้าและสิ่งทอ นักวิชาชีพในสถานประกอบการด้านการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ผู้ประกอบการด้านสินค้าสิ่งทอ
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
– สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering)
แนวทางประกอบอาชีพวิศวกรในสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิตเส้นใย
ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้าและผ้าไม่ทอ นักวิจัยใน หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจของตนเองที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
– สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
แนวทางประกอบอาชีพวิศวกรในงานอุตสาหกรรมผลิตเส้นใย ฟอก ย้อม พิมพ์สิ่งทอ วิศวกรควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอ วิศวกรนักวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นักวิเคราะห์และทดสอบด้านสิ่งทอ วิศวกรจัดหา บริหาร จัดการสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น วิศวกรวางแผนระบบและกระบวนการผลิตทางด้านสิ่งทอ บุคลากรทางด้านการศึกษาในอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการด้านสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น

เยี่ยมชมเว็บไซต์ >>