วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 

วิสัยทัศน์

ผู้นำมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (The Leader of Creative Technology University) ในภูมิภาคเอเชีย

 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์