ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประเมินความรู้ด้าน ICT

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประเมินความรู้ด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล /รุ่นที่ 2 รอบเดือนเมษายน 2560 /จัดอบรมและทดสอบ 2 หลักสูตร (6 รายวิชา)ดังนี้ หลักสูตร MOS IC3
 
***เงื่อนไขการสมัคร *** นักศึกษาชั้นปีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 (รหัส 59) มีโควตาในการเลือกหลักสูตรอบรมและทดสอบได้จำนวน 2 รายการต่อปีการศึกษา สมัครออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://certificate.rmutk.ac.th