คู่มือวิธีการพิมพ์ใบ Pay-In และวิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือวิธีการพิมพ์ใบ Pay-In และวิธีการบันทึกประวัตินักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
>> คู่มือ