ประกาศรายชื่อผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีและขอเชิญชวนให้เข้าฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอประกาศรายชื่อผู้สมัคร / ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 5 ราย  และขอเชิญชวนให้เข้าฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

>> ประกาศ (click) <<