ขอเชิญนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที ชิงโล่รางวัล ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาที โครงการต้นกล้าวาที ชิงโล่รางวัล ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้อง R 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน ในรูปแบบการแข่งขันโต้วาที และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ติดต่อสอบถาม  โทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 7262 หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้ที่  www.rmutk.ac.th  สอบถามได้ที่ คุณอมรเทพ 099-883-5158, E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560

>>เกณฑ์การตัดสิน
>>กำหนดการแข่งขัน
>>ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน