ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ดังปรากฏรายชื่อเรียงลำดับตามคะแนน ดังนี้

>> ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี <<