ราชมงคลกรุงเทพ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ “แข่งขันทักษะภาษาไทย 9  ราชมงคล  ครั้งที่ 3” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการแข่งขัน พร้อมส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณอมรเทพ โทร.0998835158  คุณสุโขทัย โทร.0613842592

  • แข่งขันรอบคัดเลือก     วันที่ 3 สิงหาคม 2560
  • แข่งขันรอบชิชนะเลิศ   วันที่ 4 สิงหาคม 2560

ณ ห้อง R 401 และห้อง L 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   
วัน เวลา และสถานที่ ในการประกวด

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง L 401 และ R 401 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2560            

๐๘.3๐ - 09.00 น.                 ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.                            พิธีเปิดโครงการ

                   09.30 - 16.00 น.                            การประกวดรอบคัดเลือก

                                                                    การประกวดพูดฉับพลัน

                                                                    การแข่งขันทักษะการอ่าน

                                                                    การประกวดคัดลายมือ

                                                                    การประกวดจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

                                                          สรุปผลการแข่งขันรอบคัดเลือก

 

 

                   วันที่ 4 สิงหาคม 2560            

                   ๐9.0๐ - 09.3๐ น.                 ลงทะเบียน

                   09.30 - 15.00 น.                            การประกวดรอบชิงชนะเลิศ       

                                                                    การประกวดพูดฉับพลัน

                                                                    การแข่งขันทักษะการอ่าน

                                                                    การประกวดคัดลายมือ

                                                                   การประกวดจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

                                                         ประกาศผลและพิธีปิดพร้อมมอบรางวัล

 

         ** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม