คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งทอ ประจำปีการศึกษา 2/2560

สามารถสอบถามได้ที่ 089-144-2374 , 088-002-6946 หรือ 089-142-5195 หรือกรอกใบสมัครได้ที่ >> กรอกใบสมัคร << Click