คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความโดดเด่นในเรื่องความหลากหลายของหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เน้นสอนองค์ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ อาทิ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เคมี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ หลักสูตรที่สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล ผสานกับมุมมองทางศิลปะ และการใช้เทคโนโลยีที่เฉพาะด้านสำหรับวิชาชีพนั้น อาทิ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ความหลากหลายดังกล่าวนี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกให้นักศึกษา มีแนวทางการประกอบวิชาชีพที่แตกต่าง ภายใต้ปรัชญาของคณะที่ต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีทักษะความรู้ความสามารถ กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ และตรรกะที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้นักศึกษาทุกคน คิดหาคำตอบใหม่ จากปัญหาเดิม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาเคมี

แนวทางการประกอบอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ทางเคมีประจำสถานประกอบการของรัฐและเอกชน เช่น อุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียม พลาสติก ยา อาหาร เคมีภัณฑ์ น้ำมันพืช นักวิจัยและพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

แนวทางการประกอบอาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตหรือควบคุมคุณภาพอาหาร นักวิเคราะห์ วิจัยอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพอาหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบประกันคุณภาพอาหาร ผู้ตรวจรับรองระบบประกันคุณภาพอาหาร นักวิชาชีพในสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจส่วนตัวด้านการแปรรูปอาหาร

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แนวทางการประกอบอาชีพ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ในชีวิตประจำวัน ออกแบบกราฟฟิก โฆษณา เฟอร์นิเจอร์ ของเด็กเล่น บรรจุภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ งานผลิตภาพนิ่ง ภาพยนตร์และโทรทัศน์ งานผลิตภาพเชิงพานิชย์ ภาพโฆษณา ถ่ายภาพบุคคล ถ่ายภาพแฟชั่น ถ่ายภาพสารคดี การตัดต่อภาพยนตร์ การกำกับการแสดง

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

แนวทางการประกอบอาชีพ งานออกแบบสิ่งพิมพ์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา การวางแผนและควบคุมคุณภาพงานพิมพ์

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

แนวทางการประกอบอาชีพ งานออกแบบและผลิตเครื่องเรือนในระบบอุตสาหกรรม การวางแผนผลิตเครื่องเรือนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

แนวทางการประกอบอาชีพ งานผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงรูปแบบต่างๆ ทั้งระบบสถานีและระบบเครือข่าย เน้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเฉพาะด้านโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง เช่น การผลิตสื่อโทรทัศน์ใต้น้ำ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น