คณะบริหารธุรกิจ

 

 

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีชื่อเสียงและความโดดเด่นในด้านการพัฒนาบุคลากรในสายบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ เข้าสู่ องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมานับตั้งแต่ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบของวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และวิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ  บัณฑิตส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ทำงานเก่ง ทำงานเป็น รู้งาน สามารถทำงานกับองค์กรได้ทันทีโดยไม่ต้องนำไปฝึกปฏิบัติใหม่  จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตของคณะสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ และยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้นด้วยเทคนิคและแนวคิดในการเรียนการสอนแบบเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Technology ที่เน้นการเรียนแบบคิดนอกกรอบ  เพื่อมุ่งหาคำตอบใหม่จากปัญหาเดิม อันเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขัน และการค้าที่ไร้พรมแดน เช่น การเปิด AEC ในสิ้นปี 2558 นี้ เป็นต้น

คณะบริหารธุรกิจจากราชมงคลกรุงเทพ มีจุดเด่นในด้านการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เข้มข้นโดยมีการจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงทั้งในสายวิชาการและสายวิชาชีพ บวกกับรูปแบบการเรียนแบบบูรณาการ และการเรียนรู้จากปัญหาจริง  เพื่อมุ่งเน้นให้บัณฑิตของคณะมีความรู้ที่ทันสมัยและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอยู่ตลอดเวลา และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติงานในองค์กรได้ทันทีที่จบการศึกษา

 

หลักสูตรที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการเงิน

แนวทางการประกอบอาชีพ  เจ้าหน้าที่การเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน พนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจ

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ  เลขานุการ เจ้าหน้าที่งานแปล เจ้าหน้าที่บริษัทต่างประเทศ ผู้ประกอบการธุกิจ

- สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน

แนวทางการประกอบอาชีพ  เจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

แนวทางการประกอบอาชีพ  ผู้วิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ (Programmer) ผู้ดูแลและออกแบบ Website ผู้บริหารระบบเครือข่าย ออกแบบงานมัลติมีเดีย บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรด้านICTขององค์กร และผู้บริหารระบบสารสนเทศ

- สาขาวิชาการจัดการ

แนวทางการประกอบอาชีพ  ผู้บริหารงานบุคคล เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการสำนักงานของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่ายพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ

- สาขาวิชาการตลาด

แนวทางการประกอบอาชีพ  ผู้บริหารด้านการขาย การตลาด ฝ่ายจัดซื้อ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยการตลาด ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ประสานงานด้าน Logistic ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ผู้ประกอบการธุรกิจ

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาวิชาระบบสารสนเทศหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

แนวทางการประกอบอาชีพ  นักเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการตลาด (IT Marketing) เจ้าของธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำธุรกิจ ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานธุรกิจ นักพัฒนาและที่ปรึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักวิเคราะห์และจัดการโครงการ นักพัฒนาฐานข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และเว็บไชต์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ

4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

- สาขาวิชาการบัญชี

แนวทางการประกอบอาชีพ  พนักงานบัญชี ผู้ทำบัญชี ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ผู้ตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) ผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) ผู้ประกอบการธุรกิจ