คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ประวัติศาสตร์
ยาวนานมากว่า 80 ปี  ในฐานะโรงเรียนการช่างสตรีแห่งแรกของประเทศ

ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ยังคงมุ่งจัดการเรียนการสอนงานช่างสตรี  ที่สืบสาน ทักษะความรู้และ งานฝีมือด้านงานช่างสตรีไทยที่เป็นภูมิปัญญาไทย
ไว้อย่างครบถ้วน  และ ยังพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น ด้วยการบูรณาการ ด้านการนำเทคโนโลยี และกระบวนความคิดแบบเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มาประยุกต์ เข้ากับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของวิชาการช่างสตรีของไทย อาทิ งานตัดเย็บเสื้อผ้าและออกแบบแฟชั่น งานประดิษฐ์และจัดดอกไม้ อาหารและโภชนาการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร

บัณฑิต จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จึงมีแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำงานในองค์กรภาค อุตสาหกรรม ภาคการบริการ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว และครูสอนในสายวิชาชีพด้านการช่างสตรี


 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน และแนวทางประกอบอาชีพ

1. หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

แนวทางการประกอบอาชีพ  ผู้ประกอบการอาหาร(Chef) ใน โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รีสอร์ท สปา ฯลฯ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหารใน
โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ใน
Super center ฝ่ายอาหารสด อาหารทะเล เบเกอรี่ ผลไม้

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์น

แนวทางการประกอบอาชีพ  พนักงาน ในงานอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ช่างแพทเทิร์นและตัวอย่าง ช่างวางแบบตัด เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่วิเคราะห์กระบวนการผลิต นักวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ นักออกแบบ
เสื้อผ้า

- สาขาวิชาธุรกิจอาหาร                                                                                                                                                           

แนวทางการประกอบอาชีพ  ประกอบ ธุรกิจอาหาร อาหารไทย เบเกอรี่ ขนมหวาน อาหารว่าง เครื่องดื่ม ไอศกรีม ผู้จัดการห้องอาหาร ภัตตาคาร ร้านอาหาร
ผู้ประกอบการอาหาร(
Chef) ในโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน รีสอร์ท สปา

2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น

แนว ทางการประกอบอาชีพการออกแบบแฟชั่น ดิสเพลย์ดีไซเนอร์ คอสตูม ดีไซน์ แฟชั่น สไตล์ลิส แฟชั่น เมอร์เชียนไดซ์ นักออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นและ
สิ่งทอ

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ  นัก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ งานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทางด้านกระบวนการผลิตอาหาร ควบคุมคุณภาพอาหาร วิเคราะห์อาหาร

- สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แนวทางการประกอบอาชีพ  พนักงานในสถานประกอบการด้านอาหารในงานผลิต (Production)  การควบคุมคุณภาพ (Q.C.) การประกันคุณภาพ (Q.A.) การวิจัยและพัฒนา (R&D) ประกันคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (R&D)

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (5ปี)

แนวทางการประกอบอาชีพ  ครู/อาจารย์ วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา งานในหน่วยงานราชการ เช่น
กรมพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ประกอบอาชีพอิสระ เช่น สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน เผยแพร่ความรู้ในนิตยสารและวารสารเกี่ยวกับ
งานคหกรรมศาสตร์ เป็นต้น