วิทยาลัยนานาชาติ

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ยึดหลักความเป็นสากล ผสมผสานกับ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ รู้ทฤษฎี เก่งปฏิบัติ และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวทางและแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนการสอน นับเป็นแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 14 ปี ด้วยตระหนักดีว่า บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ไม่สามารถจำกัดขอบเขตของการทำงานให้อยู่เฉพาะกรอบภายในประเทศไทยได้อีกต่อไป ด้วยความโดดเด่นของหลักสูตร และทีมคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์ตรงในวิชาชีพนั้นๆ

ทำให้เนื้อหาที่สอนนักศึกษามีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การมีระบบการฝึกงานที่เข้มข้น การออกแบบสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยได้เรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนอย่างพอเหมาะ และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทำให้บัณฑิตจากวิทยาลัยนานาชาติของราชมงคลกรุงเทพส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานที่สูง  เพราะบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติทุกคนไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษได้เสมือนเป็นภาษาแม่ แต่ยังมีทักษะ ความรู้และความสามารถในเชิงปฏิบัติงานในสายอาชีพได้เก่ง สามารถทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษา และยังมีทักษะการทำงานต่างวัฒนธรรม ประกอบกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย


 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

- สาขาวิชาการตลาด

-  สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาการบัญชี

 

2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

- สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการบริการ

 

แนวทางการประกอบอาชีพ

- งานด้านการตลาด การบริหารจัดการ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ

- งานโรงแรม เช่น งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

- พนักงานด้นสารสนเทศในหน่วยงานรัฐและเอกชน

- การท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ล่า เลขานุการ เป็นต้น