สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

     สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็น หน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาและจัดการเรียนการสอนด้านอากาศยาน( Aviation ) ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และยกระดับการศึกษาด้านอากาศยานของประเทศ ให้ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมของประเทศและของภูมิภาคเอเชีย  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
     ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกจะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของโลกที่มีการเดินทางด้วยเครื่องบิน ผู้โดยสารจากทั่วโลกจะเดินทางเข้ามาในประเทศต่างๆ ของทวีปเอเซียและประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อท่องเที่ยวและดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานเติบโตอย่างมากและยังนับเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย ดังนั้นประเทศไทยควรจะต้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการเป็นศูนย์กลางด้านอากาศยานโดยเร่งด่วน
ในปัจจุบันสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมซ่อมบำรุงอากาศยาน ตามมาตรฐาน EASA Part 147 ขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท AERO-Bildungs GmbH ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ( TAI ) เพื่อดำเนินการ หลักสูตรฝึกอบรมช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน มาตรฐาน EASA Part 66 ( CAT B1.1 และ CAT B2)


   เปิดสอนในรูปแบบของการฝึกอบรม โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรดังกล่าว ยังเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ องค์การมาตรฐานการบินแห่งสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency : EASA) ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Certificate) สามารถนำไปประกอบอาชีพและต่อยอดเป็นใบอนุญาต (License) ตามมาตรฐาน EASA ได้ 
       หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA ดังกล่าวจะดำเนินการจัดอบรมตลอดหลักสูตรจำนวน  17 โมดูล ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม ประมาณ 18 – 24 เดือน        

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา


     1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทช่างอุตสาหกรรม หรือสูงกว่า
     2) ผู้ประกอบอาชีพพนักงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบิน หรือ ผู้ประกอบอาชีพด้านอากาศยานที่ต้องการยกระดับความรู้ความสามารถด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐานสากล (EASA)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร  : http://www.aviation.rmutk.ac.th/