เชิญทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)

ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา UTK ราชมงคลกรุงเทพ ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)เพื่อรับเงินรางวัล และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/ 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ)

สถานที่รับสมัคร

สถานที่รับสมัคร => สำหรับนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 โทร 2282
1. อ. ลัคนา โทร 086-500-9510 ID LINE :Lakkana 31-
2. คุณศกุนตลา โทร 091-734-2883

สถานที่รับสมัคร =>อาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาคาร 7 ชั้นล่าง ห้อง 712 (หน้าห้องรองอธิการบดี อ.ขนิษฐา ดวงพัสตรา พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ)
1. คุณเบญจมาศ รักกลางใจ โทร.7309 / 086-619-4167

สอบวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ห้อง L 701

อัตราค่าสมัคร 1000 บาท ( มีใบรับรองผลการสอบจากศูนย์ TOEIC )