ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

กองบริการงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

>> ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก