รายชื่อโดยสารโครงการอบรมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้านการเงินการคลังและพัสดุ

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งรายชื่อโดยสารรถบัสของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องด้านการเงิน การคลังและพัสดุในการทำงาน  ระหว่างวันที่  17 - 19  พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยกำหนดการออกเดินทางวันที่ 17 พฤษภาคม  2560   เวลา  06.00  น.  หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
>> รายชื่อโดยสาร