โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งรายละเอียดกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ (สายวิชาการ) ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดโครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ตารางกำหนดการโครงการเชิงปฏิบัติ
3. การเขียนผลงานทางวิชาการ

*** รถโดยสารจอดรับ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 05.30 น. และรถออกเวลา 06.00 น. ขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลาและแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์เช่นเดียวกับวันปฏิบัติราชการ