โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการองค์กร

ขอแจ้งรายละเอียดกำหนดจัดโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านบริหารจัดการองค์กร วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีรายละเอียดดังนี้
>> กำหนดการสัมมนา
>> รายชื่อและห้องพัก
รถออกเดินทาง เวลา 07.00 น. หน้าสำนักงานอธิการบดี