ข่าวภายใน

 • ประกาศรายชื่อผู้โดยสารที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 แผนกยานพาหนะ ประกาศรายชื่อคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558  ในวันที่ในวันที่ 16 และ 21 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ แ
  อ่านต่อเพิ่มเติม
 • ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา UTK ราชมงคลกรุงเทพ ทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)เพื่อรับเงินรางวัล และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/ 2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร สถานที่รับสมัคร => สำหรับนักศึกษา
  อ่านต่อเพิ่มเติม
 • กองบริหารงานบุคคล  ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจริยธรรม จรรยาบรรณ  และธรรมาภิบาลในการทำงาน  ในจันทร์วันที่  20  กุมภาพันธ์  2560  ณ ห้อง R401 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  อ่านต่อเพิ่มเติม
 • กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1 ในจันทร์วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้อง R401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ >> ข้อมูลประกาศ>> รา
  อ่านต่อเพิ่มเติม
 •  ด้วยกองบริหารงานบุคคล  ขอประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลือค่าทำศพและเป็นเจ้าภาพงานศพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐  ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดทราบโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็
  อ่านต่อเพิ่มเติม
 • ละอองฟ้า ลาจันทร์ : ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี *ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน*  
  อ่านต่อเพิ่มเติม
 • ละอองฟ้า ลาจันทร์ : ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี *ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน*  
  อ่านต่อเพิ่มเติม
 • ละอองฟ้า ลาจันทร์ : ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี *ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน*  
  อ่านต่อเพิ่มเติม
 • ละอองฟ้า ลาจันทร์ : ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี *ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน*  
  อ่านต่อเพิ่มเติม
 • ละอองฟ้า ลาจันทร์ : ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี *ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเข้าร่วมงาน*  
  อ่านต่อเพิ่มเติม
หน้า 1 จาก 3