นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อมุ่งเน้นเผยแพร่โครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจให้เกิดแรงจูงใจในการทำผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ ภายในงานมีกิจกรรการประกวดโครงร่างงานวิจัย การประกวดโครงงานวิจัย การจัดแสดงและประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ซอร์ฟแวร์ ที่เป็นผลงานของนักศึกษา และการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและนักวิจัยมืออาชีพดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสรรค์สร้างผลงานวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป