คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


                

    

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
PRESIDENT

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์
รองอธิการบดี

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.จิราภรณ์ สัพทานนท์
รองอธิการบดี

      

สุรีย์รัตน์ โง้ววัฒนา
รองอธิการบดี

ขนิษฐา ดวงพัสตรา
รองอธิการบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิญ ดิษสมาน
รองอธิการบดี

 

ดร.สุกิจ นิตินัย
รองอธิการบดี

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สวัสดิ์ ศรีเมืองธน
ผู้ช่วยอธิการบดี