คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย


                

ดร.สุกิจ นิตินัย

รักษาการ อธิการบดี
มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ