สภามหาวิทยาลัย

 


    

ดร.ศักดิ์ทิพย์    ไกรฤกษ์
นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

   

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. สมชัย ฤชุพันธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

      

นายดิสทัต โหตระกิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสุรพล เศวตเศรนี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายชวลิต นิ่มละออ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ว่าที่ร้อยตรี ขันธ์ชัย วิจักขณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
Cกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิรันดร์ เมืองพระ
Cกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. สิริเบญจา กอวัฒน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

         

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์  อุดมกิจเดชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

    

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นางสาวอาภรณ์ บางเจริญพรพงค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.จิราภรณ์ สัพทานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

      

ดร.สุกิจ นิตินัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ดร.ธวัชชัย สารวงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริอนงค์    แสงศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราโมทย์ อนันต์วราพงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิริยะ ศิริชานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ผศ. พิชัย  จันทร์มณี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

จ.ส.ต.มณเธียร โอทองคำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตต์ ศรีชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย