คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ

พิมพ์ PDF

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตร ๔ ปี ปกติ และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา (เรียนในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ พื้นที่พระนครใต้) วุฒิการศึกษา จบชั้นมัธยมการศึกษา ม.๖ , ปวช.ทุกสาขาวิชา และวุฒิการศึกศึกษาระดับ ปวส. ต้องจบสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม – วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (พื้นที่พระนครใต้) ถ.เจริญกรุง ในวันเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศูกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โทร.คุณเพ็ญศรี ๐๘๖-๐๖๓๒-๗๘๙ คุณทิพวรรณ ๐๘๔-๓๒๕-๔๗๙๕ หรือ ๐๒-๒๑๑-๒๐๕๒ ต่อ ๒๑๐