อธิการบดี ราชมงคล ทั้ง 8 แห่ง ร่วมแสดงความยินดีว่าที่อธิการบดีราชมงคลศรีวิชัย คนใหม่

พิมพ์ PDF
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 8 แห่ง ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี  ว่าที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย คนใหม่  ณ ห้องประชุมศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา