สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเว็บไซต์หน่วยงานภายใน

108 อิ่มอร่อยเมนูกล้วย

Download

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 35 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 (MBA)

 

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 1 (MBA) คณะบริหารธุรกิจ
ผลการสอบคัดเลือก

คณะศิลปศาสตร์ จัดทำมาตรฐานรายวิชาอาเซียนศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-กรุงเทพ  ได้จัดโครงการ การจัดทำมาตรฐานรายวิชาด้านความเป็นสากลและการติดตามผล (รายวิชาอาเซียนศึกษา)  โดยมีสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้ดำเนินงานจัดการอบรมให้กับบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และบุคคลภายนอก จากคณะต่างๆ ที่สนใจ ณ หอประชุมสำนักงานอธิการบดี

อ่านเพิ่มเติม...

ราชมงคลกรุงเทพ รับน้องเชิงสร้างสรรค์

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมน้องใหม่สัมพันธ์ และกีฬาน้องใหม่ขึ้น โดยในช่วงเช้า ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. เป็นการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ การเยี่ยมชมห้องเรียนอุปกรณืการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

อ่านเพิ่มเติม...

นศ.สาขาภาษาจีน คว้ารางวัลด้านภาษา

 

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555  สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประจำประเทศไทย (Hanban) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด การแข่งขันวัดความรู้ภาษาจีน ครั้งที่ 11 "สะพานภาษาจีน" สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ณ โรงแรมรัชดาซิตี้ กรุงเทพมหานคร  นางสาววลัยลักษณ์  วสุรัตน์ นักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัลอันดับ 3 จากผู้เข้าแข่งขัน 17 สถาบันการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศเลื่อนเซ็นแบบยัน ภาคเรียนที่ ๑/๕๕ นักศึกษาเก่า-ผู้กู้ยืมรายเก่า (ก-ก) รอบที่ 3

 

ประกาศเลื่อนการเซ็นแบบยืนยันสาหรับ นักศึกษาเก่า-ผู้กู้ยืมรายเก่า (ก-ก) รอบที่ 3 สาหรับนักศึกษารหัส 50 – 54 ที่ยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืมแล้ว รอเซ็นแบบยืนยัน งานกองทุนมีความจาเป็นต้องเลื่อนการเซ็นแบบยืนยันของนักศึกษาเป็น (วันแรก) วันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 2555 เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการตั้งกรอบวงเงิน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. (ทุกวันยกเว้นเสาร์-อาทิตย์) และนักศึกษาต้องมาเซ็นแบบยืนยันให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 55 นี้ เท่านั้น

**หากนักศึกษายังไม่ได้มาเซ็นแบบยืนยัน เงินค่าครองชีพในเดือน มิถุนายน จะยังไม่ออก


เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2555 (ททท.)

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ ททท. จัดนิทรรศการ วัฒนธรรมประเพณีของแต่ละภาคและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของประเทศไทยในรูปแบบ อาหารชาววัง ขนมไทย งานแกะสลักผักผลไม้ ทั้งยังจำลองพิธีงานแต่งแบบไทย ครัวไทยสาธิตการทำอาหารไทยแบบโบราณ อาหารไทยยอดนิยมที่ได้รับการจัดอันดับ

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการ โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับอุดมศึกษา ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 100 คน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ โดยมีกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังไฟล์แนบ หมายเหตุ รถออกจากมหาวิทยาลัย ที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 08.00 น.
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
กำหนดการ

ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ ejob-doe4.net@เทคนิคกรุงเทพ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับสำนักจัดหางานเขตพื้นที่ ๔  ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ภายใต้ชื่อ ejob-doe4.net@เทคนิคกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

 
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปี 2555  โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอร่วมบันทึก MOU และศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย

 

นายสาธิต ธีรประเสริฐ คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอพร้อมอาจารย์ในคณะ จำนวน 16 คน เดินทางไปบันทึกความร่วมมือ (MOU) และศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14-19 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งศึกษาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย และประชุมใหญ่สามัญประจำปีสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๔

 

มหาวิทยาลัยขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย และประชุมใหญ่สามัญประจำปีสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบพิตรพิมุข  มหาเมฆ อาคาร ๗                            กองบริหารงานบุคคล / ข่าว

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยมีรายละเอียดและหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้
รายละเอียดหัวข้อการอบรม

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการ “การเขียนผลงานทางวิชาการ”


ด้วยกองบริหารงานบุคคลได้จัดโครงการ การเขียนผลงานทางวิชาการ  ไปแล้วเมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซา  นั้น ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ผู้สนใจสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายโครงการดังกล่าว  ซึ่งแยกเป็น    ส่วน  ดังนี้
PowerPoint สายวิชาการ
PowerPoint สายสนับสนุน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ราชมงคลกรุงเทพ ณ ค่ายบูรฉัตร

 


การเข้ารับการฝึกและการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้จัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกศึกษา มาหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 12-27 พฤษภาคม 2555 ระยะการฝึกอบรม 8 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน 1 คืน) ณ ค่ายฝึกบุรฉัตร จ.ราชบุรี  การเดินทางจากกรุงเทพไปยัง จ.ราชบุรีนั้น ได้ทำการนัดหมายกันที่สถานีรถไฟหัวลำโพงและออกเดินทาง เวลา 09.30 น. ถึง จ.ราชบุรี เวลาประมาณ เที่ยงเศษ

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่งสายวิชาการ (สายสอน)
ตำแหน่งสายสนับสนุน