สำนัก/สถาบัน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน

ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน

Who's Online

เรามี 92 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

RSS Feed

feed-image Feed Entries

แนะนำ utk

สถานประกอบการ UBI

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

สวยงาม ยิ่งใหญ่ ประทับใจ สมศักดิ์ศรีกีฬาคณะบริหารธุรกิจ B.A. GAMES ครั้งที่ 6


ดร.หทัยกร  พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจ (B.A.GAMES ครั้งที่ 6) เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕  ณ  สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งการแข่งขันกีฬาฯครั้งนี้ ภายใต้แนวคิด  B.A. ร่วมใจ ก้าวไกลไปอาเซียน โดยมีมาสคอตเป็นปลาโลมากะลาสี ชื่อว่า “Frisky” ซึ่งหมายความว่า ความร่าเริงและมีชีวิตชีวา

งานโบว์ลิ่งการกุศล


เมื่อวันอาทิตย์  ที่  9  กันยายน  2555  ที่ผ่านมา  โรงเรียนโสตศึกษา  ทุ่งมหาเมฆได้จัดงานโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า  พระราม 2  ซึ่งในงานมีการแสดงลีลาศของนักเรียน  โรงเรียนโสตศึกษา  ทุ่งมหาเมฆ  ที่เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และศิษย์เก่า  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ปีการศึกษา2555

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

 
      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ของเขตสาทร ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป
 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ นำทีมอบรมประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)


 ดร.หทัยกร  พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแลองค์ประกอบเพิ่มเติม และจัดอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและคณาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ ในวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม อาคาร ๙ ชั้น ๖ บพิตรพิมุขมหาเมฆ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ตำแหน่ง รายละเอียด ดังนี้ 
รายละเอียด

ประกาศเรื่อง การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และเรื่อง ปรับค่าจ้างบุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และเรื่อง ปรับค่าจ้างบุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้
 การปรับบัญชีค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
 การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ปรับค่าจ้างบุคลากรที่จ้างด้วยเงินรายได้

 

ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 ประกาศมหาวิทยาลัย

 

ประกาศเรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕)

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง  การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕)
 ประกาศมหาวิทยาลัย

 

ราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการทำงานตามแนวทางพระพุทธศาสนา ณ ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย


 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัด “โครงการสร้างจิตสำนึกในการทำงานตามแนวทางพระพุทธศาสนา”  ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจ และให้ผู้เข้าอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติธรรมในชีวิตควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม อันจะส่งผลให้เพิ่มพูนสติปัญญา รู้เท่าทันความคิด

กีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ L-ARTS GAMES ครั้งที่ 6


 จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาภายในคณะศิลปศาสตร์ L-ARTS  GAMES ครั้งที่ 6  เมื่อวันเสาร์ที่  8  กันยายน 2555  ที่ผ่านมาโดยคณะศิลปศาสตร์ได้ดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2555 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิคส์ E-leaning

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิคส์ E-leaning แบบ Mu;timedia ระว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสหกิจศึกษาได้จัด “โครงการการจัดทำ มคอ.4


สำนักงานสหกิจศึกษาได้จัด “โครงการการจัดทำ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และ มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการประสบการณ์ภาคสนาม” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์
รองอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายทั้ง 2 หัวข้อดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานของสำนักงานสหกิจศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย หนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของงานสหกิจศึกษา

แนน – ชลิตา เฟื่องอารมณ์ ถ่ายทำ “พิพิธภัณฑ์จักรเย็บผ้า” คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


รายการ “สเปเชียลติงส์” ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 14.05 – 14.35 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 5  โดยคุณตุ่ม – ชลิต และคุณแนน – ชลิตา เฟื่องอารมณ์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ ได้คัดสรรสถานที่ ที่มีความโดดเด่น ที่มีความน่าสนใจเพื่อออกอากาศในช่วงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

CREATIVE DRINK


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(Thai PBS) จัดงานแถลงข่าวศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำโดยเชิญนักข่าวสื่อมวลชลพร้อมทั้งผู้ จัดสนามการแข่งขันเรือยาวประเพณีทั่วประเทศ