ประกาศการรับสมัครหนัวหน้าภาควิชาแฟชั่นและออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ตามที่หัวหน้าภาควิชาแฟชั่นและออกแบบเครื่องแต่งกายได้หมดวาระลงแล้วนั้น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอประกาศรับสมัครคณาจารย์ที่อยู่ภาควิชาฯ เพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ
เอกสารกำหนดการ และระเบียบการรับสมัคร

732 total views, 0 views today