แบบหนังสือราชการและแบบตัวพิมพ์อักษร (Font)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดำเนินการติดตั้งรูปแบบตัวพิมพ์ (Font) สารบรรณและรูปแบบตัวพิมพ์อื่น ทั้งหมดจำนวน 13 รูปแบบ

เพื่อให้ส่วนราชการได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันตามนัยมติคณะรัฐมนตรี และเห็นควรให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Th sarabun PSK) ขนาด 16 พอยท์  ทั้งนี้สามารถดาวว์โหลดแผ่นแบบ (Template) มาตรฐานการพิมพ์หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ได้ที่

ตัวอย่างหนังสือคำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก

ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความ 

 ตัวอย่างหนังสือประกาศ 

แบบตัวพิมพ์อักษร (Font)